รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๐๐๖๗ - โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 248 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกุลปริยาโสดาโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญธัญญพรทองอินทร์โรงเรียนบ้านกระหวันวัดกระหวันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
3มัธยมศึกษาม.๖นายชาลิสาศรีระเริญโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนากรแหวนอาจโรงเรียนบ้านกระหวันวัดกระหวันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
5มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐวุฒจันดาโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายบวรรัชรอดไพรีโรงเรียนบ้านกระหวันวัดกระหวันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
7มัธยมศึกษาม.๖นางสาวดารุณีมุงคุณโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเยาวลักษณ์ไชยโชติโรงเรียนบ้านกระหวันวัดกระหวันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
9มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธาริณีอุ่นแก้วโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรรณิดาศรีวัยโรงเรียนบ้านกระหวันวัดกระหวันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
11มัธยมศึกษาม.๖สามเณรธีรพัฒน์วรรณสายโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวันดีศรีภักดิ์โรงเรียนบ้านกระหวันวัดกระหวันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
13มัธยมศึกษาม.๖นายมนสรรผิวอ่อนโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภสัณห์ซึรัมย์โรงเรียนบ้านกระหวันวัดกระหวันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
15มัธยมศึกษาม.๖นายวัชระสายอุทาโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุวนันท์พิมูลชาติโรงเรียนบ้านกระหวันวัดกระหวันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
17มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอนงค์รัตน์พิมมาศโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเอกรัตน์เพชรล้วนโรงเรียนบ้านกระหวันวัดกระหวันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
19มัธยมศึกษาม.๕นายกรกชแซ่โค้วโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิฐิพงษ์โคตรมงคลโรงเรียนบ้านกระหวันวัดกระหวันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรรณิกามะลิสาโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
22มัธยมศึกษาม.๕นายชาญชัยคำสารโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกฤตป่อยยิ้มโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
24มัธยมศึกษาม.๕นางสาวฐิติกานต์ไชยสุวรรณโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปุณฑริกาลาคำโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
26มัธยมศึกษาม.๕นายณัฐวัฒน์งามแพงโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรรษชลไชยสิทธิ์โรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
28มัธยมศึกษาม.๕นายณัฐวัตรมาสกุลโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัททิยามูลมณีโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
30มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปรางค์ทิพย์สาแก้วโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวุฒิพงษ์คำโทโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
32มัธยมศึกษาม.๕นางสาวภาวดีสิริทวีบุญเลิศโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศตินันท์สกุลเอี่ยมโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
34มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุดารัตน์คำแดงโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสินีนาฏสุพัฒผลโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
36มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุธิตาตาสีโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกมลนิตย์ซ่อมทองโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
38มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงกัณทิมาโพธิสารโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกันยกรสุฤทธิ์โรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
40มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกานต์ธิดาอุ่นแก้วโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงคณิศรเผื่อแผ่โรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
42มัธยมศึกษาม.๔นางสาวจันทิมาบุญมาโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนนนท์ดอกพวงโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
44มัธยมศึกษาม.๔นายจิรัสย์พงษ์วันโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพนาวงค์เสนาโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
46มัธยมศึกษาม.๔นายเจษฎาอินวันนาโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุดาพรคำโทโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
48มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงชุลีภรณ์อาจภักดีโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิระเดชบุญธรรมโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
50มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงตะวันฉายเทพสุระโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ