รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๓๙๐๕๕ - โรงเรียนบ้านผือฮี
ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย ยโสธร

แสดง 1 ถึง 47 จาก 47 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกชกรพลยางนอกโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนกรเลี้ยงยันต์โรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเจตพัฒน์ขำดำโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนวัฒน์ภูผิวขำโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรภัทร์คำภาพันธ์โรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนะพลคัชกรณ์โรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีระชาติบุญมาโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนัญญาสดสุถาโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปิยพรนันตะสุขโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิชานันท์จันทร์ดาโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปุณณกันต์ธงศรีโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเพชรรดาดาบุตรโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพัชรพลพิมพ์ตะการโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายลัทธพลหมุ่ยมาตโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภัทรพลพวงมาลัยโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิมลสิริเพชรแสงโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุจิตราบุญช่วยโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิรายุทธอีสาโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเสาวลักษ์รู้อุดมโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิชัยอ่ำโตโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายหนึ่งเดียวปิตาจันทร์โรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายแสงตะวันทวีจิตรโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพนธ์จำปาบุญโรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)วัดเวินชัยคณะจังหวัดยโสธร
24มัธยมศึกษาม.๓นายอนุวัฒน์แสงรุ่งโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเกษฎาภรณ์การะปักษ์โรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปรียากรณ์พิระภาคโรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)วัดเวินชัยคณะจังหวัดยโสธร
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเกษรมาลุนโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิ่นมุกแสงสว่างโรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)วัดเวินชัยคณะจังหวัดยโสธร
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายคฑาวุธสุนทราโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุภัทรทองคำโรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)วัดเวินชัยคณะจังหวัดยโสธร
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธนาพรโทแสงโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายบรรณสรณ์ประกอบสุขโรงเรียนบ้านหัวดอนวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดยโสธร
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนวพันทวีย์พืชสิงห์โรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชรนันท์โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านหัวดอนวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดยโสธร
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุชานาถศรีฉายาโรงเรียนบ้านหัวดอนวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดยโสธร
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุทธิภัทรเดือนอุ่มโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอภิชญาศรีลาอาจโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุประวีณ์วงษ์ศิลป์โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)วัดอรุณารามคณะจังหวัดยโสธร
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤษดาจรรยาโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอนงค์สมรักโรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)วัดอรุณารามคณะจังหวัดยโสธร
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงขวัญจิราเคณาภูมิโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเจษฎาบุญมาโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูมิภัทรคำแก้วโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวราภรณ์น้ำใสหินโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวินัยสาธิสัตย์โรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศราวุฒิประนามะโตโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศิริรดาพันตรีโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร