รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๓๙๐๕๕ - โรงเรียนบ้านผือฮี
ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย ยโสธร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 75 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธิติวุฒิวิเศษดีโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิราภัคเจริญสุขโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัชพลมนทีโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจีรนันท์พิณพงษ์โรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิสิทธิ์หมุ่ยมาตโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเจวรีชนะกิจโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชนะชัยการินทร์โรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกุลกันยายินิรัมย์โรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนครินทร์นาหมื่นหงษ์โรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจักรพงศ์รู้อุดมโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเกวลีศรีรองโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฉัตรชฎากรเกษสุภะโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชนิษฐาอ่อนอยู่โรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนโชติจันดาโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวาชนะบุญยิ่งโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปนัดดาวันละโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวีระภาพสมานมิตร์โรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัทรลดามังกรโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสเตฟานวงศาลาโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวีระพัฒวันสัยโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชิณณวรรชน์หงษ์ลอยลมโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุธิมากรวยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐกานต์ยืนยงโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกาญจนภรขันติรมย์โรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีรวัฒน์พรหมบุตรโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายคฑาวุธเบิกบานดีโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปวรปรัชญ์ดียิ่งโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจักรภพขันสีโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชญานิศหมุ่ยมาตโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุพัตราแสงผาดโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายโชติพัฒน์แซงดาวโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐภัทรลุนหล้าโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนวพลแสงภักดีโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปิยะฉัตรน้ำใสหินโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูมิรพีสีโทมีโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
36ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวราพรรู้อุดมโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศิริวัฒน์สาครสุขศรีโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเอกนรินทร์บุญรักษ์โรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงไอยวริญท์มูฮำหมัดโรงเรียนบ้านผือฮีวัดมหาธาตุคณะจังหวัดยโสธร
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกชกรศรีจำปาโรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)วัดเวินชัยคณะจังหวัดยโสธร
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเดชภณชินพรมโรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)วัดเวินชัยคณะจังหวัดยโสธร
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเดชสิทธิ์ชินพรมโรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)วัดเวินชัยคณะจังหวัดยโสธร
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิลาสัมมาสูงเนินโรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)วัดเวินชัยคณะจังหวัดยโสธร
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนราธิปสัตรูพ่ายโรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)วัดเวินชัยคณะจังหวัดยโสธร
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปกรณ์ภูนาชำโรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)วัดเวินชัยคณะจังหวัดยโสธร
46ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปภาวดีมณียารักษ์โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)วัดเวินชัยคณะจังหวัดยโสธร
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศกรแสวงทรัพย์โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)วัดเวินชัยคณะจังหวัดยโสธร
48ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศุภมนวงค์แดงโรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)วัดเวินชัยคณะจังหวัดยโสธร
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุปราณีคำบุญสาโรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)วัดเวินชัยคณะจังหวัดยโสธร
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงทิตชญาลุนพิลาโรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง)วัดเวินชัยคณะจังหวัดยโสธร