รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๘๒๐๙ - กศน.อำเภอสำโรง (กศน.)
ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง อุบลราชธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 52 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นายพีระพัฒน์สบายใจกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
2อุดมศึกษาผอ.นางกัณฑพรกากแก้วกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
3มัธยมศึกษาม.๖เด็กชายชนกันต์พันยาวงษ์กศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
4มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเสาวลักษณ์คำนาโฮมกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
5มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอลิศราคำแพงจีนกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
6มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอทิมาสิงค์แจ่มกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
7มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐนนท์บุรัสการกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
8มัธยมศึกษาม.๖นายไมตรีทุสดีกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
9มัธยมศึกษาม.๖นางสาวมณฑาทิพย์สุขสุลีกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
10มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพัตชาสินีอถิดลธรรมโชคกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
11มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเยาวลักษณ์ป้อมพิทักษ์กศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
12มัธยมศึกษาม.๖นางรัชนีบุญทรงกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
13มัธยมศึกษาม.๖นางดาวดวนแก้วคำกองกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
14มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเยาวเรศแก้วคำกองกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
15มัธยมศึกษาม.๖นางสาวบุษบาวงษ์สาลุนกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
16มัธยมศึกษาม.๖นายเอกไพลินวงษ์ภักดีกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
17มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุนทรีติดวงษากศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
18มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุนิสาบุญชูตนกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
19มัธยมศึกษาม.๖นายอนุสรณ์จรรยาเพศกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
20มัธยมศึกษาม.๖เด็กหญิงอารยาแก้วบริสุทธิ์กศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
21มัธยมศึกษาม.๖นายวินธัยนาวงศรีกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
22มัธยมศึกษาม.๖นายบูรภาเสนคำสอนกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
23มัธยมศึกษาม.๖นายชยานันท์ภูตะมะกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
24มัธยมศึกษาม.๖เด็กชายบัญญพต์วรรณเวชกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
25มัธยมศึกษาม.๖นายศรายุทด้วยหิรัญกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
26มัธยมศึกษาม.๖นายสุทัศบุตรโทกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
27มัธยมศึกษาม.๖นายสุรัตน์ยอดมาลีกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
28มัธยมศึกษาม.๖นายพงศธรพรมพิลากศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
29มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุกัญญากาฬสินธุ์กศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
30มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนิตยาจันทรัตน์กศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
31มัธยมศึกษาม.๖นายบุญครองทวีกาลกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
32มัธยมศึกษาม.๖นายนนทวัฒน์บุตรนนท์กศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
33มัธยมศึกษาม.๖นายไพรัชบุญมานันท์กศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
34มัธยมศึกษาม.๖นางสาวละมัยปัดถาพิมพ์กศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
35มัธยมศึกษาม.๖นายธรนันท์ทาคำวงษ์กศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
36มัธยมศึกษาม.๖นายธีรศักดิ์ปิดด้วงกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
37มัธยมศึกษาม.๖นายวีรภัทรคำศรีกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
38มัธยมศึกษาม.๖นายวโรดมพันธ์โมลากศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
39มัธยมศึกษาม.๖นางสาวณัฐธิดาจันขอนแก่นกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
40มัธยมศึกษาม.๖นายภานุพงศ์แดงอาจกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
41มัธยมศึกษาม.๖นางสาววิภาวดีรัตนกุลกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
42มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐพลบุญมาวัดกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
43มัธยมศึกษาม.๖นายเนติลักษณ์ดวงแก้วกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
44มัธยมศึกษาม.๖นายเนติภูมิดวงแก้วกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
45มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปรีดาพรนามโยธากศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
46มัธยมศึกษาม.๖นายภูมิธเนศเทียมสมกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
47มัธยมศึกษาม.๖เด็กหญิงปนัดดาวัฒนากศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
48มัธยมศึกษาม.๖นายปริวัตรพันธ์ดีกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
49มัธยมศึกษาม.๖นายภานุวัฒน์ผ่องแผ้วกศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี
50มัธยมศึกษาม.๖นางสาวแววตาไชยมาตย์กศน.อำเภอสำโรงวัดบ้านหว้านคณะจังหวัดอุบลราชธานี