รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๓๘๐๖๕ - โรงเรียนบ้านนาหว้า
ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี

แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกันยกรโลมรัตน์โรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอัตฐพลกิ่งสนโรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกชมนจรรยากรณ์โรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนาธิปพันธ์สุวรรณโรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชินณพัฒน์แดงชาติโรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฏฐณิชาโคตรพันธ์โรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนนท์สายสมบัติโรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภูมิญาติมากโรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัชฎาภรณ์พัฒนสารโรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีรศักดิ์สมัครชื่อโรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจรัญประกอบโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรภพสุดไชยโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิติมาสอนแสงโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายดนุพงษ์วรรณอาจโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันทิดาสุดชัยโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนิธิกุลเกลี้ยงโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรรณพัชรแฝงฤทธิ์หลงโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาณุพงศ์อ้นอินทร์โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาณุวิชญ์ใจเด็ดโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภานุพงษ์สินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัฐติยาสุดหล้าโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวิศรุตทองศรีโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอัครวินท์พิมสารโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรวิชญ์ศรีเพ็งโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัชวาลสงวนพิมพ์โรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัยณรงค์ผาเบ้าโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัชพลสีแสงโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัชวุฒิสีแสงโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปุณยวีร์สิงห์กล้าโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรวิชญ์ทาลีโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิรินภาชาฎาโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิวพลศิลปศาสตร์โรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสยามสิงห์กล้าโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุนิตาอุตริโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี