รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๓๘๐๖๕ - โรงเรียนบ้านนาหว้า
ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญาณัฐโลมรัตน์โรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรัชพลแดงชาดโรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตปกรณ์หาญชัยโรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจักรภัทรมิ่งมูลโรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชลธิชาศรีสัมประรสโรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงญาราภรณ์อ่อนวรรณะโรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐฑพลอาญาสูญโรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธราเทพคูณเมืองโรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนราวัลย์โคตรพันธ์โรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงบุณยาพรแดนดีโรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศธรพาบุโรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมณียาธานีโรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสรรชัยสีสิงห์โรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุกัญญากิ่งสกุลโรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอัคนิรุทธบุดดีโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิติมาแซ่ตั้งโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกฤตใจเด็ดโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนาวัฒน์สายสมรโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนพรัตน์โฉมสุขโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิชญาภาบัวมาศโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภานุวัฒน์สุดไชยโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรกันต์บุญชิตโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอนิศราโทบุตรโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญาวีร์สงวนพิมพ์โรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงแก้วชวาลาไม้น้อยโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัยพรดอนไพรทีโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐภูมิสิงห์กล้าโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนวัตรจิตตรงโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนาวินต์สุจริตโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปาณวัตรพันธ์สุวรรณ์โรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรวิชญ์พุ่มน้อยโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงโยษิตาคำแดงโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุชานันท์โง่นสูงเนินโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอดิศรสุดดีโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนุชานาคาโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอรนภาโอณวัฒโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอรปรียาโสดาจันทร์โรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอริสายุทธภิญโญโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐนันท์โคกมิโรงเรียนบ้านเล้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอริสราสุขล้วนโรงเรียนบ้านเล้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพัชรพลดาษดาโรงเรียนบ้านเล้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายยงศิลป์เครือคำโรงเรียนบ้านเล้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุชานันท์โพธิ์ชุมโรงเรียนบ้านเล้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี