รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๘๐๖๕ - โรงเรียนบ้านนาหว้า
ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกฤติยาพิมสารโรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเฉลิมพงศ์ผาเบ้าโรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเกียรติกุลวรรณจารุรัตน์โรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงขวัญนภาหาญชัยโรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจรรยพรทีรวมโรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวัฒน์สายสมบัติโรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญภัสสีสิงห์โรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธันย์ชนกรุจนสกุลโรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรพัฒน์ถ้ำหินโรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนิชาภากมลโรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปิยฉัตรกิ่งสนโรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพรรษกรเส้งอิ้วโรงเรียนบ้านกระเดียนวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรัฐนันท์บุญชูโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงทักษอรคำสิมโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวัตน์โพธิ์ทาโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศักรินทร์รวมคุณโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศิริพัฒน์ศิริโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสรวิทย์สมสารโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุจิรานาคสุนทรโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุรินรดาหมุนศรีโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุพงษ์สินสุวรรณ์โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอี้หลิงบุตรราชโรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)วัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเจษฎาสีเงินโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิราภรณ์คำแดงโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุชนะพลโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณภัทรอุทัยแสงโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธิดาวัลย์จันทะปัญญาโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนิยาพรชาฎาโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพศวัตไหว้พรมโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวชิรวิฐย์แสนชาลีโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวิษณุหาระสารโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศาสตราวุฒิจังอินทร์โรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุธาศิณีเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุพิชชาหอมละมุลโรงเรียนบ้านนาหว้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวุฒิชัยสิงห์กล้าโรงเรียนบ้านเล้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณิชากุลรวยทรัพย์โรงเรียนบ้านเล้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชนาธิปศุภนิกรณ์โรงเรียนบ้านเล้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธวัลรัตน์สีบุดดีโรงเรียนบ้านเล้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรนันท์สงวนพิมพ์โรงเรียนบ้านเล้าวัดภาราวาสคณะจังหวัดอุบลราชธานี