รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๘๐๔๙ - วัดคำครั่ง
ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 76 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนายไกรยศเพชราเวชโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายยุธนาเกิดสมบูรณ์โรงเรียนบ้านนานวลวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกมลนภาคำสิงห์โรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษดาใบบัวโรงเรียนบ้านนานวลวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายโกวิทย์หอมเงินโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
6อุดมศึกษาครูนางสาวณัฐนิชชาโคตดกโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงคีตภัทรรากวงค์โรงเรียนบ้านนานวลวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
8อุดมศึกษาครูนางนิตยาพรมดีโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฐิติวัฒน์สูงขาวโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
10อุดมศึกษาครูนายปรีชาภูมิคำโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปัญญ์ณภัทรบัวขาวโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
12อุดมศึกษาครูนายมนตรีหวังดีโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัฐภูมิบุญชายโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
14อุดมศึกษาครูนางมัลลิกาคำภาแก้วโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวารีวรรณนามสนุกโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
16อุดมศึกษาครูนางรัตติยามหาราชโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภชัยวรรณเสนโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
18อุดมศึกษาครูนางวิไลวรรณสุภเสถียรโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอาทิตย์ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายโกศัลย์ต้นงอโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
21อุดมศึกษาครูนายสหัสหวังดีโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
22อุดมศึกษาครูนายสุวิทพะคะเวชโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจันทนิภาไชยายงค์โรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
24อุดมศึกษาครูนางอตินุชสุภากรณ์โรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรายุทธจันทร์แก้วโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
26อุดมศึกษาครูนางอรดีพรมดีโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัชนนท์สุระโพธิ์โรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
28อุดมศึกษาครูนางอ้อมใจป้องญาติโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทรงกลดแก้วสนิทโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
30อุดมศึกษาครูนางสาวจิรนันท์ทองจันทร์โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์วัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรวัฒน์พรมดาวโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
32อุดมศึกษาครูนางสาวนางสาวอรัญญาบุญพูลโรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์วัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงน้ำเพชรดิษดำโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
34อุดมศึกษาครูนางชุติกาญจน์ลุนละบุตรโรงเรียนบ้านนานวลวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปนัดดาจำปานาคโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
36อุดมศึกษาครูนางสาวศศิประภาวิลังษาโรงเรียนบ้านนานวลวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรทิพย์คำภาแก้วโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศิริวรรณสัตย์ธรรมโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
39อุดมศึกษาครูนางสาวนางสาวอาภารัตตน์กลัวผิดโรงเรียนบ้านนานวลวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
40อุดมศึกษาครูนายดำรงศักดิ์ไชยสุวรรณโรงเรียนบ้านนานวลวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิฐิวัฒน์พรชูโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุเมฆาแก้วกล้าโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเสฎฐวุฒิขานบุตรโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอุทัยอุดทองโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอุบลวรรณภูมิคำโรงเรียนบ้านคำครั่งวัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐพรแดนนาเลิศโรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์วัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนากรวงค์สุทธิ์โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์วัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
48ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนพรัตน์มังสีดาโรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์วัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปริวัฒน์รากวงศ์โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์วัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
50ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุรเดชสายสมุทร์โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์วัดคำครั่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี