รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๓๗๐๘๖ - วัดขันตินิวาส
ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

แสดง 1 ถึง 50 จาก 94 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธราเทพคุณปัญญาโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
2อุดมศึกษาอื่นๆนายณรงค์อาทิตย์ตั้งวัดโพธิ์ศรีทองวัดโพธิ์ศรีทองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายญาญวรุตม์ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
4อุดมศึกษาอื่นๆนายปรยงค์อาทิตย์ตั้งวัดโพธิ์ศรีทองวัดโพธิ์ศรีทองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรภีทรสิทธิศาสตร์โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
6อุดมศึกษาอื่นๆนายเพ็ญแก้วโพธิ์วัดโพธิ์ศรีทองวัดโพธิ์ศรีทองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
7อุดมศึกษาอื่นๆนางทองวันอาทิตย์ตั้งวัดโพธิ์ศรีทองวัดโพธิ์ศรีทองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภดลสิงวิสุทธิ์โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
9อุดมศึกษาอื่นๆนางมยุรีทิวาพัฒน์วัดโพธิ์ศรีทองวัดโพธิ์ศรีทองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภานุวฒัน์ทิวาพัฒน์โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
11อุดมศึกษาอื่นๆนางวนิดาพันธะมาวัดโพธิ์ศรีทองวัดโพธิ์ศรีทองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจักรินทร์วงชาลีโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
13อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวธาตรีดีสงครามวัดโพธิ์ศรีทองวัดโพธิ์ศรีทองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนุวัตอาทิตย์ตั้งโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิเดชวิเศาศรีโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
16อุดมศึกษาอื่นๆนายชาญคงคำวัดโพธิ์ศรีทองวัดโพธิ์ศรีทองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธันวาตาลมงคลโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติศักดิ์รัตนพรหมรินทร์โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรพัฒน์มาเอื่ยมโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิทธิศักดิ์ทิวาพัฒน์โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปานนภามั่นยืนโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนัฐนิชาศรีวิลัยโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอัญชนาสุภาสารโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมพ์ทองพฤกษกรรมโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศิริกานดาปลื้มธีระธรรมโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชุติมาอาทิตย์ตั้งโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิราภรณ์จันทร์ตรีโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปริฉัตรสุทุมโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนันธรขันทองคำโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุจิตราพิทักษ์โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐราภรณ์กลางชนีย์โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอลิษาคานบุตตะโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัทราพรเปรมชาติโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายบูรณศักดิ์ไชยประเสริฐโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปฐมพรป้องกันโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิรัฐติกาลพ้องเสียงโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอินทิราทิวาพัฒน์โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุรศักดิ์อาทิตย์ตั้งโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภานุพงษ์อาทิตย์ตั้งโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศักดิ์สิทธิ์อาทิตย์ตั้งโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพันธ์วิราแสงดาวโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรวีร์ทิวาพัฒน์โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพชรพลอุดมศรีโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสมจิตรตรางาโรงเรียนบ้านโนนยางวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูรินท์ศรีชมภูโรงเรียนบ้านโนนยางวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสรวิชญ์ชาวกระเดียนโรงเรียนบ้านโนนยางวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงประภานิดาพิมพาลุนโรงเรียนบ้านโนนยางวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
48ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงน้าผึ้งบุญทวีโรงเรียนบ้านโนนยางวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปรียานุขอาจเอี่ยมโรงเรียนบ้านโนนยางวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเพ็งประภาพามีโรงเรียนบ้านโนนยางวัดขันตินิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด