รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๓๖๐๐๙ - วัดเกษมาคม
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย กาฬสินธุ์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 393 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชลินทรผ่านจังหารโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชินภพศรีหามาตรโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายดนัยปัญญารมย์โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
4ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลพรรณนามมนตรีโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภูกฤษณะพรมกันยาโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกันธิชารอดชูโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภูรินทร์จันทะคัดโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงข้าวหอมงามพริ้งโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
9มัธยมศึกษาม.๓นายอนุสรณ์โพธิศรีกมลโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรภัทรโนนลำดวนโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกมลชนกจริงดีโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเฉลิมสิทธิ์ปรีแม้นโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจีรนันท์ดอนกระจ่างโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชลลดาคร่ำดีโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชยานนท์นวลสนามโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐนนท์บัวศรีโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเชาวนาชำนาญอักษรโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนพรัตน์พลเยี่ยมโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนธรณ์ธนาไสยโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนิชาดาบุญโคกกรวดโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธรรมราชำนาญอักษรโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปฏินันท์นิระราชโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนิศากรจ่าบุญโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปรารถนากองคำโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายยุทธศาสตร์ปัญญาโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเพชรลดาวงศ์กาไสยโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงรินรดาคำสามารถโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูริพัฒน์มะปะเขโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวิศุวัฒน์จอมหงษ์โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงลลิตามณีนพโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศิริวิมลบุญสิงห์ศรโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวงศกรดอนถวิลโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอมราวดีประชาเขียวโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภิลักษณ์ภูเงินอ่อนโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
35มัธยมศึกษาม.๖นายชัยชนาธิปยุบลวัฒน์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
36ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัลยกรกุดวิเทศโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยาวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
37มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐวุฒิยุบลชัยโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเกษมศักดิ์สุดแสนยาโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยาวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
39มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธัญญานุชเขตอนันต์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิตตวดีแสนฉิมโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยาวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
41มัธยมศึกษาม.๖นายปริวัฒน์โพนกองเส็งโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายดนัยวัชต์กระฉอดนอกโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยาวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
43มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจินดาหลานารัตน์ตุงโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิติศาสตร์อินทรศรโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยาวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
45มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจุฑามณีนารัตน์ตุงโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปฐวีไชยชิตโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยาวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
47มัธยมศึกษาม.๕นายดำรงพลมาตุลีโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงประภาวรินทร์ตุนพอนโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยาวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
49มัธยมศึกษาม.๕นางสาววรนุชคุณสารโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภัทร์นรินทร์คำอร่ามโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยาวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์