รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๖๐๐๙ - วัดเกษมาคม
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย กาฬสินธุ์

แสดง 301 ถึง 350 จาก 452 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
301ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอริสราไชยชิตโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
302ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐภณโสเก่าข่าโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
303ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูมิภัทรกิติวัตร์โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
304ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิรารัตน์ลันสีโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
305ประถมศึกษาป.๕เด็กชายผู้กล้าเพชร์อยู่โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
306ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงไอลดาคามทิตย์โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
307ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงทักษิณาเขตสินยิ่งโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
308ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวัชรีกัสโกโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
309ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจุฑามณีไชยชิตโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
310ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจุฑามาศศรีรักษาโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
311ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพัชรพลแนนสถิตย์โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
312ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาภัคจงหารโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
313ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนเดชเขตสนานโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
314ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอริสาจันทดวงโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
315ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐภูมิกองอุดมโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
316ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชาลิสาโยธาคึกโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
317ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพัชรพลผกานนท์โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
318ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเกตน์สิรีอรุณไพรโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
319ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวินท์เขตสินยิ่งโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
320ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอัครชัยอินทชาติโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
321ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรศรีคูณโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
322ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัชพลอรรถเวทินโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
323ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศศิกาญจน์เขตบุญพร้อมโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
324ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชญาดานวนแย้มโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
325ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธิดาวีร์ยุบลนิจโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
326ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวงศธรโพนทองโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
327ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทรงภพแก้วแสนชัยโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
328ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศักดิ์ดาเขตอนันต์โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
329ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชนายุทธอัคนิจโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
330ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิพพิชฌน์เกตุเหมโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
331ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิริวัฒน์แสงฤทธิ์โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
332ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกฤตเขตสมัครโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
333ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอณัญญากองอุดมโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
334ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชาริดาวิเศษชูโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
335ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปัณณวิชญ์หาญชัยโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
336ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษฎาจอมทรักษ์โรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
337ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทองดีวงคำจันทร์โรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
338ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมินตราเฉิดเจือโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
339ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาลภัสถิตย์เจือโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
340ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงทัศนีย์เภาพิจิตรโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
341ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวนัสนันท์สายกระสุนโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
342ประถมศึกษาป.๔เด็กชายคุณานนท์ฮวดเจริญกิจโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
343ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนภเกตเทียมม่วงโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
344ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรัญญาตรีกมลโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
345ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจตุรวิทย์นาไชยลานโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
346ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศกรจอมทะรักษ์โรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
347ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวันวิสาโทศิริโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
348ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิราพรมังสุไรโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
349ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศ์ดนัยมังสุไรโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
350มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสราวุฒิภารจรัสโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์