รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๖๐๐๙ - วัดเกษมาคม
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย กาฬสินธุ์

แสดง 251 ถึง 300 จาก 452 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
251ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอัจฉราวดีอำภินโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
252ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐนิชามุ่งชอบกลางโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
253ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูมิพัทธ์ยุบลมาตย์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
254ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเกตนิภาทำหินกองโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
255ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธนิชชามหิพันธุ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
256ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมชนกจงสำราญโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
257ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรัญญาประกาโสโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
258ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเฉลิมเกียรติจันทเรศโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
259ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธารารัตน์ทวีโชติโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
260ประถมศึกษาป.๔เด็กชายยศกรวิชัยผินโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
261ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุทธิคุณสุทธิทักษ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
262ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอาทิชามติยาภักดิ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
263ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธันยาพิมวิเศษโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
264ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิภาดาบุญเรือนโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
265ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจันทนิภาธรรมม่วงไทยโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
266ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญญารัตน์ยุบลพันธุ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
267ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูบดินทร์ภูศักดิ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
268ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภวิชญ์เฉยชัยภูมิโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
269ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิติกานต์บัวผางโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
270ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรภัทร์จอมทรักษ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
271ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวงศกรทาระเวทโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
272ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุธารัตน์เลื่อยกระโทกโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
273ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเอกณัฏฐ์มูลเอกโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
274ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเนติรัฐสุทธิทักษ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
275ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุดารัตน์แสนศิลาโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
276ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิดารัตน์โพธิกมลโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
277ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญสุดาคงแถลงโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
278ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูริภัทร์โพธิคำโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
279ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอภิสราทองธรรมชาติโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
280ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐชัยทิพราชโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
281ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรวัชร์อำภินโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
282ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศิวัชโภคาเพชรโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
283ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุพรรณิการ์ทาระเวทโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
284ประถมศึกษาป.๖เด็กชายประสิทธิ์ยุบลพันธุ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
285ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอธิชาติบำรุงโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
286ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนิดาภาจอมทะรักษ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
287ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนภัสกรจอมทะรักษ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
288ประถมศึกษาป.๕เด็กชายยศวริศยุบลพันธุ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
289ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอภิสราอินทวรรณโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
290ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐธิดามีทรัพย์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
291ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรวัฒน์เพียแก้วโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
292ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศิวานนท์โพธิ์ศรีโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
293ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอนันตญายุบลไสยโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
294ประถมศึกษาป.๕เด็กชายก้องภพหอมบุญโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
295ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธันยาชื่นชมโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
296ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนุภัทรเพ็ชรด่านเหนือโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
297ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชิดชนกสายพันธุ์โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
298ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศกรคำอร่ามโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
299ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติคุณโชติประทุมโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
300ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงบัณฑิตาแก้วสีขาวโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์