รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๖๐๐๙ - วัดเกษมาคม
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย กาฬสินธุ์

แสดง 101 ถึง 150 จาก 452 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
101ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุภาวดีพยัคภาพโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
102ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงษ์ระวีแฝงจันดาโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
103ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปฏิพลเกษมศิริโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
104ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกฤตญาณัฐสุภรินทร์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
105ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจตุพลกมลสินธุ์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
106ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชิสาหวานเขียงโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
107ประถมศึกษาป.๔เด็กชายดนุวัชมุ่งกลางโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
108ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนพรไชยสมบัติโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
109ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนวพรภูอ่อนศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
110ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปรัชญาปรีพูลโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
111ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัทธรินทร์คันธีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
112ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเมธาสิทธิ์หาญอาษาโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
113ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงลลิตาดอนภิรมย์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
114ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภฉัตรโพนยงค์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
115ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอดิศรไชยอำนาจโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
116ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพลไสยโชติโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
117ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนฤเบธไสยโชติโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
118ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัลลญาไพบูลย์โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
119ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุรเดชวันชูยงโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยาวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
120ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชยพลพิมพ์ประสิทธิ์โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยาวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
121ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพลกมลเลิศโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยาวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
122ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงบุษยาไชยคำนวนโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยาวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
123ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนวพรรษดวงกันยาโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยาวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
124ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปัดทนะวันคำพืชโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยาวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
125ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเมธาสิทธิ์แสนฉิมโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยาวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
126ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุทธิดาสายนุ้ยโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยาวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
127ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐกานต์บุญเรือนโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
128ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรโชติโหมดนอกโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
129ประถมศึกษาป.๔เด็กชายตะวันมิสาโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
130มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพิมผกาอุปพงษ์โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
131ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธิบดินทร์ศรีชาติโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
132ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิรชาศรีวิรัตน์โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
133ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนัชชาขันประกอบโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
134มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายราเมศแพ่งกล่อมโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
135ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนันทกรณ์ดอนกระจ่างโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
136ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศิวกรเขียวงามโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
137ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีระวัฒน์กล่อมปัญญาโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
138มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศิริโชคคุณบัวลาโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
139ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปุณยาพรสวัสดิ์เอื้อโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
140ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเกวลินดอนกระจ่างโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
141ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนภาภรณ์ศรีข้อโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
142ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกรียงไกรเขียวงามโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
143ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรกนกขันไสวโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
144ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรากรณ์ขันประกอบโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
145ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปารมีจอมหงษ์โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
146ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจักรพันธ์นามสีลีโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
147ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภัทรดนัยคำวิสิทธิ์โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
148ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุทธสำรวมใจโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
149ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชญาสิงขรเขตโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
150ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิราภรณ์บุญธิสารโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์