รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๖๐๐๙ - วัดเกษมาคม
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย กาฬสินธุ์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 452 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชามญชุ์กมลมาลย์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายไชยกรกมลสารโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจตุพลกมลสินธุ์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีระวุฒิกมลเลิศโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอรัญญากมลเลิศโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพลกมลเลิศโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยาวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐกฤตกมลเลิศโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีระวัฒน์กล่อมปัญญาโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐภูมิกองอุดมโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอณัญญากองอุดมโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชนิดาภากอบรัตนสุขโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิชาภพกันยาสนธ์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสิรัชชากัสมังโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวัชรีกัสโกโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเพทายกำเลิบโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูมิภัทรกิติวัตร์โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพรปนัดดากิติวัตร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรุ่งนภากุดสถิตย์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปภาวิชญ์ก้านสารชัยโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปภาวิณก้านสารชัยโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนัชชาขันประกอบโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรากรณ์ขันประกอบโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรกัณฑ์ขันประกอบโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฑีฆายุขันพิมูลโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรกนกขันไสวโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนเดชขามฝาดโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอัครภาคงสมหวังโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวีรยาคงสมหวังโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพรคงสมหวังโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกฤตคงอุ่นโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญสุดาคงแถลงโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
32ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชนัญญาคณิตไธสงโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัทธรินทร์คันธีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงไอลดาคามทิตย์โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปัดทนะวันคำพืชโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยาวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพรพิพัฒน์คำมุงคุณโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภัทรดนัยคำวิสิทธิ์โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัชริญาคำศรีโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศกรคำอร่ามโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายมนเชษฐ์คำอร่ามโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัชริดาคำอร่ามโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศิริโชคคุณบัวลาโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพัสกรคูนาเอกโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจักรภัทรงิ้วเพ็งโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศิริวัฒน์จงมีสัตย์โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศิริโสภาพรจงมีเดชโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญาพัชรจงมีเดชโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัชราพรรณจงฤาชาโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวัชรินทร์จงฤาชาโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมชนกจงสำราญโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์