รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๖๐๐๙ - วัดเกษมาคม
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย กาฬสินธุ์

แสดง 401 ถึง 450 จาก 452 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
401ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรรณวรีมะลาขันธ์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
402ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรรณวิศาจอมทรักษ์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
403ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรัญญาพรดอนเมืองโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
404ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวัชรพงศ์วันชูยงค์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
405ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศราวุฒน์สรรพลุนโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
406ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศศิวิมลอ่อนสาครโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
407ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภฉัตรโพนยงค์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
408ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสงกรานต์ไสยนารถโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
409ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสิรติชาสานูโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
410ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสิรภัทรมีเหม็งโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
411ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสิรัชชากัสมังโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
412ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุดารัตน์รัตนสิงห์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
413ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุธินันท์ดอนประจงโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
414ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุภาวดีพยัคภาพโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
415ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอดิศรไชยอำนาจโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
416ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอภิชญาศรีวิพันธุ์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
417ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอริยะมีชัยโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
418ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอารยาทองผาโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
419ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษณะภูดวงดาวโรงเรียนเสมาสามัคคีวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
420ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงขวัญชนกฝั้นเครือโรงเรียนเสมาสามัคคีวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
421ประถมศึกษาป.๔เด็กชายญาณพัฒน์ชัยสิทธิ์โรงเรียนเสมาสามัคคีวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
422ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนิชานันท์มละสารโรงเรียนเสมาสามัคคีวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
423ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปณิศาสาระพันธุ์โรงเรียนเสมาสามัคคีวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
424ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงประภัสสรสมเพ็ชรโรงเรียนเสมาสามัคคีวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
425ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปุณณวิทย์แดนประมูลโรงเรียนเสมาสามัคคีวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
426ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรพรรณนาคเกษมโรงเรียนเสมาสามัคคีวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
427ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัชรสุดาไชยเชษฐโรงเรียนเสมาสามัคคีวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
428ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรุจิราพลชัยโรงเรียนเสมาสามัคคีวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
429ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเอกภพอัครธนวัฒน์โรงเรียนเสมาสามัคคีวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
430ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกันติชาผกานนท์โรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
431ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนาดลภูกองเพชรโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
432ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกรวิชญ์บุญน้อยโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
433ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษฎาจอมทรักษ์โรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
434ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาลภัสถิตย์เจือโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
435ประถมศึกษาป.๔เด็กชายคุณานนท์ฮวดเจริญกิจโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
436ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจตุรวิทย์นาไชยลานโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
437ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิราพรมังสุไรโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
438ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชนกานต์จอมทรักษ์โรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
439ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชนะพลสุชัยยะโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
440ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัชนรินทร์เครือแวงมลโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
441ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทองดีวงคำจันทร์โรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
442ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงทัศนีย์เภาพิจิตรโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
443ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนภเกตเทียมม่วงโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
444ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศกรจอมทะรักษ์โรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
445ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศ์ดนัยมังสุไรโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
446ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพนิดาดาเหลาโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
447ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัชราภาบรรณามลโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
448ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเพ็ญศรีจตุรังโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
449ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมินตราเฉิดเจือโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
450ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวนัสนันท์สายกระสุนโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์