รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๖๐๐๙ - วัดเกษมาคม
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย กาฬสินธุ์

แสดง 251 ถึง 300 จาก 452 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
251ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภัทรวรรธน์ยุบลมาตย์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
252ประถมศึกษาป.๔เด็กชายมนเชษฐ์คำอร่ามโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
253ประถมศึกษาป.๔เด็กชายยศกรวิชัยผินโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
254ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวงศกรทาระเวทโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
255ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศิวัชโภคาเพชรโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
256ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศิวานนท์โพธิ์ศรีโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
257ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภโชคยุบลวัฒน์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
258ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสมิตาถานสินเพิ่มโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
259ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสิทธิชัยสุทธิทักษ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
260ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสิรสิทธิ์โหมดนอกโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
261ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุทธิคุณสุทธิทักษ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
262ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุธารัตน์เลื่อยกระโทกโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
263ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุพรรณิการ์ทาระเวทโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
264ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอนันตญายุบลไสยโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
265ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอภิชญาผาชาโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
266ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอรณิชาจอมทรักษ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
267ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอริสาฟุ้งเฟื่องโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
268ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอัจฉราวดีอำภินโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
269ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอาทิชามติยาภักดิ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
270ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเอกณัฏฐ์มูลเอกโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
271ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญฤทัยทองสุขโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
272ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีระวุฒิกมลเลิศโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
273ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤตมุขโคสมบูรณ์โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
274ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกานต์สิริศรีสวาสดิ์โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
275ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิดาภาศิริภักดิ์โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
276ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐนันท์สมสอาดโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
277ประถมศึกษาป.๕เด็กชายดนัยแสนท้าวโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
278ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนโชติเจริญราชโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
279ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนวัฒน์เหนือกาฬสินธุ์โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
280ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธาราอารีเอื้อโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
281ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนวคุณแซ่เล้าโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
282ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปุษยาชมภูวิเศษโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
283ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศรุตยาทิพย์สมบัติโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
284ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศิวัฒน์ภูหมื่นโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
285ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุนิศาศรีสีถานโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
286ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนิรุจน์วงศ์จันดาโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
287ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอัครวินท์บุตอังโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
288ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกนกวรรณอรุณปรีดิ์โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
289ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤตเมธนิยมคุณโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
290ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชิติพัทธ์เชื่อมากโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
291ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทัชกรอรัญถิตย์โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
292ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนชาติโสรมรรคโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
293ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธันยพรนิรมิตสุวรรณโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
294ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนารีรัตน์ศรีสีถานโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
295ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพัชรพลอาทิตย์ตั้งโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
296ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัชราพรรณจงฤาชาโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
297ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูริณัฐฤทธิแผงโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
298ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวัชรินทร์จงฤาชาโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
299ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวุฒิชัยเสนานามโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
300ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศราวุธปั่นพักโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์