รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๖๐๐๙ - วัดเกษมาคม
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย กาฬสินธุ์

แสดง 51 ถึง 100 จาก 452 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
51ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชญาสิงขรเขตโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
52มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญาพัชรจงมีเดชโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
53ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสงกรานต์อ่อนเพ็งโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
54มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญารัตน์แสงนามลโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
55ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพลไสยโชติโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
56มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติศักดิ์อิ่มแผ้วโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
57ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนฤเบธไสยโชติโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
58มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกุลธิดาจันทะมูลตรีโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
59ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัลลญาไพบูลย์โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
60มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเกษรินทร์จิตวิขามโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
61มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายคุณากรยุบลพาสโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
62ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนวพรรษดวงกันยาโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยาวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
63มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจักรภัทรงิ้วเพ็งโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
64ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปัดทนะวันคำพืชโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยาวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
65มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจักรินทร์แสนสิทธิ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
66ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเมธาสิทธิ์แสนฉิมโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยาวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
67มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจัตุมงคลจอมทรักษ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
68ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุทธิดาสายนุ้ยโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยาวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
69ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุรเดชวันชูยงโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยาวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
70มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิราภาจอมทองโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
71มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชยภัทรภูโสภาโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
72ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชยพลพิมพ์ประสิทธิ์โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยาวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
73มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชลธิชาชัยยะแสงโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
74ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพลกมลเลิศโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยาวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
75มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายไชยกรกมลสารโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
76ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงบุษยาไชยคำนวนโรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยาวัดโพธิ์บึงไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
77ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจุฑามณีไชยชิตโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
78มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณภัทรมะลิลำโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
79ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐภูมิกองอุดมโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
80มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐชาอนันต์เอื้อโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
81ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรศรีคูณโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
82มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐธิชาสิงห์นามโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
83ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวงศธรโพนทองโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
84มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐธิดาผิวผันโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
85ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิริวัฒน์แสงฤทธิ์โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
86มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงดวงดาวพรรณศรีโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
87ประถมศึกษาป.๕เด็กชายก้องภพหอมบุญโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
88มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธณวิชญ์สันหะโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
89ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติคุณโชติประทุมโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
90มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนดลเขตสินยิ่งโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
91ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิรารัตน์ลันสีโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
92มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนพลสุไชยะโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
93ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจุฑามาศศรีรักษาโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
94มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนวัฒน์จรเกตโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
95ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชาลิสาโยธาคึกโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
96มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนากรทาระเวทโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
97ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัชพลอรรถเวทินโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
98มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนุกูลจอมทรักษ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
99ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทรงภพแก้วแสนชัยโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
100มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนพคุณหล้าบางโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์