รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๓๔๐๕๒ - วัดชัยศรี
ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 50 จาก 76 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภาพิมลการสร้างโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาววัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกนกพรสือพัฒธิมาโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัฐภูมิอัครจุนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาววัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐพลชิดนอกโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศาสตรานาบำรุงโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาววัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธนภรอินชำนาญโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธวัชชัยพิทักษ์ชุมพลโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจารุวรรณประเสริฐโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธิสิษฐ์ดำนอกโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนาทรสุขยิ่งโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปทุมมาสย์ชะใบรัมย์โรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธวัชชัยดำนอกโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงไปรยาพรทุมมีโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพราวนาบำรุงโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
15มัธยมศึกษาม.๓นายรักจันทร์บัวลาโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพัชรพลซ่อมทองโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสหสมภพสุตะนนท์โรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูริพัฒน์กัดนอกโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุชานาถจันดีโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอวภาส์เลยกลางโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอารีรัตน์ชิดชัยภูมิโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพัฒน์หาญชนะโรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูวนัตถ์ชัยวงศ์โรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทิพย์สุดาแสงลุนโรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายขัติยะเจริญโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรขันขวาโรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐกฤตาแทนไธสงโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธาวินโคตาโมโรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนาธิปจันดีโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรพิมลพักสูงเนินโรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธมนวรรณคำภูโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรรณษาอัคจุลโรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปรมินทร์แวงวรรณโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรุ่งนภาเวรไธสงโรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพีรพลเจริญโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุภัทรธาสิงห์ขุนทดโรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงภัทธราพรกิจการโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอรัญญาประพฤตินอกโรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวัชระผ่องธนโชติโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสรวิศเจริญโชคทวีกุลโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุพิศแก้วคูณโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
42มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจันธิมาบุญญเสธโรงเรียนไตรคามวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
43มัธยมศึกษาม.๖นายตะวันจงแพทย์โรงเรียนไตรคามวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
44มัธยมศึกษาม.๖นางสาววาสนาพักสูงเนินโรงเรียนไตรคามวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
45มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอริสาหมื่นไธสงโรงเรียนไตรคามวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
46มัธยมศึกษาม.๕นายกิตติกรพานไธสงโรงเรียนไตรคามวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
47มัธยมศึกษาม.๕นางสาวขวัญฤดีขนันไทยโรงเรียนไตรคามวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
48มัธยมศึกษาม.๕นางสาวชนัดดาพานทองโรงเรียนไตรคามวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
49มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปัทมพรคำสิงห์นอกโรงเรียนไตรคามวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
50มัธยมศึกษาม.๕นายศิษธิเดชมีผิวโรงเรียนไตรคามวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น