รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๓๔๐๕๒ - วัดชัยศรี
ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 50 จาก 94 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนินทร์การสร้างโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาววัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษฎากุดนอกโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
3อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวหนูสาสตร์นอกโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนครินทร์พันธ์ชัยภูมิโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฑิฆัมพรลาภบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาววัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
6อุดมศึกษาป.ตรีนางยุ่นสระจันทร์โรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนพรัตน์ปัตะเวสังโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณรงค์ฤทธิ์เวชยานนท์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาววัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
9อุดมศึกษาป.ตรีนางน้อยสุนนทราชโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจันทราทิพย์ประเสริฐเจริญพรโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐวดีเพ็ชรตะกั่วโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาววัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
12อุดมศึกษาป.ตรีนางบุญเรืองเจริญโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
13อุดมศึกษาป.ตรีนางสุพรรณสีนวลจันทร์โรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายดัสกรทรงชาติโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาววัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐพลอุไรวรรณ์โรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนธีการต์กุลีช่วยโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกรมะลิรัมย์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาววัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
18อุดมศึกษาป.ตรีนางเซียนสาสตร์นอกโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนนท์ธิชาหาญชนะโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรกิ่งจำปาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาววัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
21อุดมศึกษาป.ตรีนางตาศาสตร์นอกโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพัชนิดาเลไธสงโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรภัทร์ผิวขาวโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาววัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
24อุดมศึกษาป.ตรีนายอ็อดศาสตร์นอกโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเมธินทร์ตุนอกโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
26อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวรวงทองสิมสาโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปาลิตาชัยสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาววัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวัชรีทองละมุลโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพนาตุ้มไธสงโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาววัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
30อุดมศึกษาป.ตรีนางเกิดเจริญโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวิภาวรรณเทศนาโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเพ็ญนภาหมายถมกลางโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาววัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
33อุดมศึกษาป.ตรีนายอ่อนตาเจจริญโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศิริชัยมะอาจเลิศโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาคภูมิวิจิตรปัญญาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาววัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
36อุดมศึกษาป.ตรีนางลองกุดนอกโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอนิรุตม์บุตรเสมียนโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
38อุดมศึกษาป.ตรีนางโสนเจริญโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณิชาหลินศรีโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอภิสิทธิ์เชียงเครือโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรภัทร์บุตรจันทร์โรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
42อุดมศึกษาป.ตรีนางอนงค์ประเสริฐโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชิษณุพงศ์ยางธิสารโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิยะพงษ์ระวังเป้าโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
45อุดมศึกษาป.ตรีนางจำเนียรอินทร์นอกโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
46อุดมศึกษาป.ตรีนางจอมดำนอกโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐพันธ์จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรัณญากุตนอกโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิริรัตน์ทวีรัมย์โรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น
50อุดมศึกษาป.ตรีนางถนอมอินนอกโรงเรียนบ้านดงเค็งวัดชัยศรีคณะจังหวัดขอนแก่น