รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๔๐๒๙ - วัดโพธิ์ชัย
ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 50 จาก 170 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นายปัณณธรสมตาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
2มัธยมศึกษาม.๖นายวีรเดชโพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
3มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจันทร์ฑิมาศรีวิชัยโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
4มัธยมศึกษาม.๕นางสาวชมพูนุทแหยมคงโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
5มัธยมศึกษาม.๕นายธณรัฐทิพยมาตรโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
6มัธยมศึกษาม.๕นายพงศธรพิมพ์โกทาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
7มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพรสินีสุวรรณศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
8มัธยมศึกษาม.๕นายภพบัณฑิตเฮวชัยภูมิโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
9มัธยมศึกษาม.๕นายมิ่งขวัญพวงพุ่มโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
10มัธยมศึกษาม.๕นางสาวรัตน์ติพรจันทร์แดงโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
11มัธยมศึกษาม.๕นายสกลเกียรติแสนบุตรโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
12มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุพรรษานามมุงคุณโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
13มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายจักรพรรดิรีสีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
14มัธยมศึกษาม.๔นางสาวจิรนันท์ศรีวิชาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
15มัธยมศึกษาม.๔นายเจษฎาไชยศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
16มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงณัฐกรานต์สีก่านโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
17มัธยมศึกษาม.๔นางสาวประพิณพรม่องคำหมื่นโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
18มัธยมศึกษาม.๔นางสาวปาระตีกันทำโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
19มัธยมศึกษาม.๔นางสาวปาระวีกันทำโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
20มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายเพทายสดใสโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
21มัธยมศึกษาม.๔นายรักเกียรติโพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
22มัธยมศึกษาม.๔นางสาววารีรัตน์ศรีมงคลโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
23มัธยมศึกษาม.๔นายศตวรรษสะตะโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
24มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุวภัทรรอดอำไพโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐนิชาจันโนราชโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐมลดาวเรืองรัมย์โรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐวุฒิฤกษ์งามโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนริศราวิชาผาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปภิณวิทย์เอกตาแสงโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพิเชษฐชมภูจันทร์โรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพิยะดาโพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพุฒิพงศ์โพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงลีน่าสปูเนอร์โรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวัชรพลไชยเรืองโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุรพลอัครจุนโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอภิศราเถรวงแก้วโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอุมากรณ์ชาติอุดมพันธ์โรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเอนกตาตุ่นโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกรประเสริฐสังข์แก้วโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษนัยต์ครยกโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกวินทิมินกูลโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายก้องภพร้อยสุขโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเกียรติโชคสมภารโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายคริสสุขทองสาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจรัสลักษณ์โพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจักรพรรดิขันทองโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจุไรรัตน์กองเพ็ชร์โรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเจษฎาพวงศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชญณัฐสะตะโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชนะชัยพลลาภโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น