รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๔๐๒๙ - วัดโพธิ์ชัย
ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 50 จาก 170 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงดวงดาวกรุงพลีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจุไรรัตน์กองเพ็ชร์โรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศรัญพรกองเพ็ชร์โรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
4มัธยมศึกษาม.๔นางสาวปาระตีกันทำโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
5มัธยมศึกษาม.๔นางสาวปาระวีกันทำโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธรรมรัตน์กาสีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจักรพรรดิขันทองโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสิทธิศักดิ์ขันทะมูลโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปัทมาภรณ์ขำรอดโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษนัยต์ครยกโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธิฆัมพรครยกโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัฑราครยกโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเกตวรินทร์คำภูกาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอธิภัทรคำภูเวียงโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายคมกริชคำมูลโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงโสพิษตราคำมูลโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศิรภัทรคำเคนม่วงโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุริยะจงไกรจักรโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิราภรณ์จอมทองโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐธิดาจันทร์เหลืองโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
21มัธยมศึกษาม.๕นางสาวรัตน์ติพรจันทร์แดงโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิตลดาจันราศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจุตติพรจันเรศโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐนิชาจันโนราชโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูรินท์ฉัตรแก้วโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพิเชษฐชมภูจันทร์โรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธมลวรรณชมแก้วโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอุมากรณ์ชาติอุดมพันธ์โรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัชราภาชินแสนโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐณิชาดวงสาพลโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐมลดาวเรืองรัมย์โรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเอนกตาตุ่นโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤตินตาลป๊อกโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชวัลลักษณ์ตุ้มทองโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธันวาทะสาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
36มัธยมศึกษาม.๕นายธณรัฐทิพยมาตรโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกวินทิมินกูลโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปฐมพรนอกตาจั่นโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
39มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุพรรษานามมุงคุณโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูมิพัฒน์นามวงษาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณวรานาแสวงโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอรัญญาบาลพิทักษ์โรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพิมพิศาบุญยังโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวงศกรบุษราคำโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนุชจิรัตน์บ้งผิวโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัณณิตาพงษ์พราหมณ์โรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชนะชัยพลลาภโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
48มัธยมศึกษาม.๕นายมิ่งขวัญพวงพุ่มโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเจษฎาพวงศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงดวงฤทัยพันเดชโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น