รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๔๐๒๙ - วัดโพธิ์ชัย
ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 50 จาก 170 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกรประเสริฐสังข์แก้วโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤตินตาลป๊อกโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษนัยต์ครยกโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกวินทิมินกูลโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกำพลสุเพ็งคำโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติธัชม่วงนิกรโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายก้องภพร้อยสุขโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายคมกริชคำมูลโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายคริสสุขทองสาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจรัสลักษณ์โพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจักรพรรดิขันทองโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
12มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายจักรพรรดิรีสีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
13มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจันทร์ฑิมาศรีวิชัยโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิตลดาจันราศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
15มัธยมศึกษาม.๔นางสาวจิรนันท์ศรีวิชาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิราพามาตาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิราภรณ์จอมทองโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิรายุทธสีกาลังโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจุตติพรจันเรศโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจุไรรัตน์กองเพ็ชร์โรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายฉัตรมงคลโฉมวันโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชญณัฐสะตะโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชนะชัยพลลาภโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
24มัธยมศึกษาม.๕นางสาวชมพูนุทแหยมคงโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชมภูนุชสร้อยเพ็งโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชวัลลักษณ์ตุ้มทองโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชัยชนะโพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชัยมนตรีสีสุมังโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชัยวัฒน์โพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงฐิตินันท์มีใจดีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายฐิติวัฒน์แสนโคตรโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณวรานาแสวงโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฏฐนิชโสพรมโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
34มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงณัฐกรานต์สีก่านโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐณิชาดวงสาพลโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐธิดาจันทร์เหลืองโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐนิชาจันโนราชโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐพงษ์ศรีบุญโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐพรโพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐมลดาวเรืองรัมย์โรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐวดีไม้คำโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐวุฒิฤกษ์งามโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐวุฒิอนันติโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวุฒิเทพตาแสงโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐวุฒิโพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงดวงดาวกรุงพลีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงดวงฤทัยพันเดชโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายดวงวิรุฬห์เชื้ออันโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
49มัธยมศึกษาม.๕นายธณรัฐทิพยมาตรโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธนัชพรไมตรีแพนโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น