รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๔๐๒๙ - วัดโพธิ์ชัย
ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง ขอนแก่น

แสดง 51 ถึง 100 จาก 170 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
51มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชมภูนุชสร้อยเพ็งโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
52มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงฐิตินันท์มีใจดีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
53มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณวรานาแสวงโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
54มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐพงษ์ศรีบุญโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
55มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวุฒิเทพตาแสงโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
56มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเทียนชัยภูคำน้อยโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
57มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธราเทพแสงพิกุลโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
58มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธวัชชัยโพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
59มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธันวาทะสาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
60มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรเดชศรีพุทธาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
61มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรภัทรเพชรก้อนโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
62มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนนท์ปวิธเสาสุดโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
63มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนริสาสุหงษาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
64มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปนัดดาแปลาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
65มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปิยพัทธ์สรวงศิริโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
66มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพิมพิศาบุญยังโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
67มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวุฒิชัยอันทะโยโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
68มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศรายุทธพันเดชโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
69มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสิทธิศักดิ์ขันทะมูลโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
70มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงโสพิษตราคำมูลโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
71มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอนุสราอาสาสนาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
72มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอภิรักษ์เอกตาแสงโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
73มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอรัญญาบาลพิทักษ์โรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
74มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอุดมภรณ์เชิดโกทาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
75มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเอกราชเทพวงค์โรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
76มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤตินตาลป๊อกโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
77มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกำพลสุเพ็งคำโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
78มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติธัชม่วงนิกรโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
79มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเกตวรินทร์คำภูกาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
80มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายคมกริชคำมูลโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
81มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิตลดาจันราศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
82มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิราพามาตาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
83มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิราภรณ์จอมทองโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
84มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิรายุทธสีกาลังโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
85มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจุตติพรจันเรศโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
86มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายฉัตรมงคลโฉมวันโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
87มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชวัลลักษณ์ตุ้มทองโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
88มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชัยชนะโพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
89มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชัยมนตรีสีสุมังโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
90มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชัยวัฒน์โพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
91มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายฐิติวัฒน์แสนโคตรโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
92มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฏฐนิชโสพรมโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
93มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐณิชาดวงสาพลโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
94มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐธิดาจันทร์เหลืองโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
95มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐพรโพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
96มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐวดีไม้คำโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
97มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐวุฒิโพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
98มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐวุฒิอนันติโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
99มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงดวงดาวกรุงพลีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
100มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงดวงฤทัยพันเดชโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น