รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๓๔๐๑๙ - วัดสว่าง
ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 50 จาก 274 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัญญาพัชรทับทิมหินโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรวิชญ์พินิจมนตรีโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเขมิกานามวันทาโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจันทรรัตน์ยศโสภณโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจันทกานต์ระวะใจโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชยานันท์บุรพันธ์โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจุทาธิดาบุญวงษ์โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชิติพัทธ์ศรีนารัตน์โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชินวัตรแซ่เวียนโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเนติธรธรรมประเสริฐโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยาวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธาราธรจันทรสโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณกมลพรมสาโรงเรียนบ้านวังโพนวัดพรหมวิหารธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีร์ธวัชอาจสมบูรณ์โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกรฐานะโรงเรียนบ้านวังโพนวัดพรหมวิหารธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปรัชญาวงษ์วิเชียรโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนริสราแสนราชโรงเรียนบ้านวังโพนวัดพรหมวิหารธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพัชรพลศรีครามโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปณิตามุงคุณคำชาวโรงเรียนบ้านวังโพนวัดพรหมวิหารธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพีรวัฒน์กุลชนะรงค์โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรหมศิริอยู่เป็นสุขโรงเรียนบ้านวังโพนวัดพรหมวิหารธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปริยากรพลชัยมาตรโรงเรียนบ้านนาฝายวัดไทรทองคณะจังหวัดขอนแก่น
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวุฒิภูพันธะโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิทยาภรณ์สุมาภาโรงเรียนบ้านนาฝายวัดไทรทองคณะจังหวัดขอนแก่น
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภาณุวัฒน์โนนทะเสนโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจารุนิภาสุขแสนโรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุขวัดสว่างวังหินคณะจังหวัดขอนแก่น
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกมลพรภาโนมัยโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจุฬาลักษณ์อรรควงษ์โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุขวัดสว่างวังหินคณะจังหวัดขอนแก่น
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธิตินันท์วาทะโยธาโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฏฐ์ศรุตศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุขวัดสว่างวังหินคณะจังหวัดขอนแก่น
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัชรินท์ธรณ์มงคลอุทกโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวัฒน์แถลงเอื้อโรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุขวัดสว่างวังหินคณะจังหวัดขอนแก่น
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศิวนาถทิพฤาตรีโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพนิตพิชาบุญแย้มโรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุขวัดสว่างวังหินคณะจังหวัดขอนแก่น
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอิสราพงษ์ภูผาคุณโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูริชญ์ตามบุญโรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุขวัดสว่างวังหินคณะจังหวัดขอนแก่น
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชลดาเหล่าลาภะโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยาวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอริสาคณะวาปีโรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุขวัดสว่างวังหินคณะจังหวัดขอนแก่น
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนภาพรป้องเรือโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยาวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอิทธิพลพลหมอโรงเรียนชุมชนกระนวนวัดสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภาณุเดชโพธิสระโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยาวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศราวุธอินทรทองคำโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยาวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอาทิตย์วีระศรโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยาวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเกสราแทนสมโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยาวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจิรายุสุรมาตรโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยาวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชรินทร์โสระมรรคโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยาวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพุดพิชชาวรรณศรีโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยาวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภัทรดลใจการุณโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยาวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวิรากรเรืองยศโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยาวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสรวิชญ์เอกตาแสงโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยาวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอภิชาติแสงวิเชียรโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยาวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น