รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๓๔๐๑๙ - วัดสว่าง
ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 50 จาก 753 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิรภัทรยาตาลโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิติภาโคตะมะโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนพรัตน์ไชยพิมูลโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐณิชาสิงขามโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนฤเบสบัญแสนโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพลแซ่เอียวโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายดนุพลทัพบุญลือโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายมั่นคงพันโนลิตโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวริศรามุริจันทร์โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพลศรศักดาโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
11มัธยมศึกษาม.๓นางสาวอภิสราทับศรีรักษ์โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวรรธน์พิจารโชติโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอิสระแสงจันทร์โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนนท์ธิกรภูสีดินโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤตพงศ์คมขำโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนฤมลสีบุญตาโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกิตติทัตนาเจิมพลอยโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปมีณาไขกันหาโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกีรติดาวเสด็จโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปีติภัทรแสงจันทร์โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจักรรินทร์ชาหลวงโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพรชัยรัตนวงค์โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภคพลพินิจมนตรีโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐกิตต์เลี้ยงรักษาโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีระวุฒิแต้มงามโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมลทิราวิลัยมาตย์โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภัทรสิทธิ์เพ็งวิชัยโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัฐธรรมนูญตาหนูแดงโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายไวยวิทย์ทานามโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงลักขณาภูพันธะโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปิยะวดีปานขานโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวชิรเมธีชมภูพิศโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรเมธแก้วมุงคุณโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวรชิตวงษ์รินยองโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยาวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีรวัฒน์เผ่าพันธ์โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสิทธินนท์ศรีทำเลาโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยาวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอาภิธรามงคลกุลโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยาวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิวัฒน์แทงตลาดโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภวิชญ์สุขโขโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษณะชัยสืบเพ็งโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยาวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุนิศานาใจดีโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงดวงเดือนวิเศษดีโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยาวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุริวิภาวงษาหาราชโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปณชัยวิเศษดีโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยาวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอริศราเกษวงษ์โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปณิดาเอ็มประโคนโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยาวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกตัญญุตากตสมิทธ์โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอัมภิกาศรีรักษาโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยาวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายการินชื่นวิทยาโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกชกรเนื่องพะนอมโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยาวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น