รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๔๐๑๙ - วัดสว่าง
ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 50 จาก 1,045 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกมลเนตรสร้อยสุมาลีโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเอกภพเพ็ชรนอกโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยาวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจีรพาสีกลมโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยาวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเจตนิพัทธ์พินิจมนตรีโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวรโชติแก้วเขียวโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยาวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพัสกรภูพันธะโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศศินาศรีชัยโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยาวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูมิ์ชณัฏฐ์ศรีสุโคตรโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพิศุทธิ์เลพลโรงเรียนบ้านวังโพนวัดพรหมวิหารธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศรัณลักษณ์วิชาชัยโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณฐพลเก่งเกตุโรงเรียนบ้านวังโพนวัดพรหมวิหารธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศิวัฒน์สุริฉายโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกฤติญาดามาตสีหาโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธิดาภรณ์มูลหารโรงเรียนชุมชนกระนวนวัดสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายการ์ตชนกนาใจดีโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรภัทรสารบรรณ์โรงเรียนชุมชนกระนวนวัดสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจริยาวดีพรมสามีโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงบัณฑิตาปามะโรงเรียนชุมชนกระนวนวัดสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจอมขวัญน้อยสุขโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพัฒรพงษ์โพธิ์ศรีโรงเรียนชุมชนกระนวนวัดสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชญานินจำปาบุญโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวันวิสาโพธิ์มณีโรงเรียนชุมชนกระนวนวัดสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชนามิกาฝ่ายสงค์โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสหรัฐโพธิ์ศรีโรงเรียนชุมชนกระนวนวัดสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอรุชวงษ์ชารีโรงเรียนชุมชนกระนวนวัดสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนูเดชมารัชชะโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจรัญธรรมนิยะภาโรงเรียนชุมชนกระนวนวัดสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญรัตน์แช่เอียวโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรภัทรไชยฤชาโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวัฒกลัดนวมโรงเรียนชุมชนกระนวนวัดสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรภัทรเผ่าพันธ์โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพระจันทร์เหล่าพุทธาโรงเรียนชุมชนกระนวนวัดสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพัชรพลศรีน้อยพรมโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายฟ้าลิขิตโพธิ์หล้าโรงเรียนชุมชนกระนวนวัดสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรวิชญ์มีแย้มภักดิ์โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงฟ้าใสวงษ์รินยองโรงเรียนชุมชนกระนวนวัดสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภคพรทบวันโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวิมลอันทะโสโรงเรียนชุมชนกระนวนวัดสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภริวัฒน์ภัศนาอัตถฤษฎ์โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกมลลักษณ์อ่วมพรมโรงเรียนชุมชนกระนวนวัดสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤติกุลนวลจันทร์โรงเรียนชุมชนกระนวนวัดสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมัณฑิตาศรีเชียงพิมพ์โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายคณาธิปสายทองโรงเรียนชุมชนกระนวนวัดสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเมรัสยาคำวิจิตรโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรณกฤตพิจารโชติโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชนะชัยสุขีโรงเรียนชุมชนกระนวนวัดสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวรวัฒน์สีเคนาโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชัยวัฒน์ว่องไวโรงเรียนชุมชนกระนวนวัดสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวราภรณ์สีดาโรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคมวัดป่าชัยมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณภัทรมาตรชัยโรงเรียนชุมชนกระนวนวัดสว่างคณะจังหวัดขอนแก่น