รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๓๔๐๑๘ - วัดนามูลพุทธาวาส
ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 50 จาก 100 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติพงศ์สุทธิวงษาโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
2อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวธันย์ชนกบุญเกิดโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเจตสุภาสีลุนใดโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
4อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวนารีรัตน์ไชยคำภาโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนม์นิภาค่ามีโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกุลธิดารมเมืองโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
7อุดมศึกษาป.ตรีนางสาวศิรินยาดวงดีโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิตติพัฒน์คำเรืองศรีโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชมพูนุชสุริฉายโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชนินาถเลาเจริญโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชวัลรัตน์ชอบสุขโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชลิตาจิตบุตรโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชาญณรงค์โพธิ์แลกุโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชวัลวิทย์สารีพันธ์โรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายญาณกรปินะสาโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงฐานิตาขันนาคโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทับทิมรอดเงินโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐวุฒิจันทาโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทิพรัตน์แวงอุ้ยโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐวุฒิบุตรธนูโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนุชจิราเนียนทะศาสตร์โรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐวุฒิพันธ์วงษาโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปนัดดาพานิชย์โรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรพงศ์บุญใหญ่โรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปาลิตาสุดศิริโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรสุดาพรมโสโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนัทนิชาขุมดินพิทักษ์โรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนันธวัชคำจันทร์โรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัถยาชาติมนตรีโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนุชจรีศรีพระนามโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรุ่งทิวาดีสวนโคกโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปนัดดาเกียนนอกโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภากรโสภูเขียวโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพีระพงษ์ทองผดุงโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิวัฒน์จันทร์แดงโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภัทรพลจันทร์งามโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอภิสราอันทะบุรีโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเอื้อมขวัญพรมนอกโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงมาริสาคำสงครามโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวงค์วรัณเงาศรีโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาวีร์ศรีวาปีโรงเรียนนามูลวิทยาคมวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวิทวัสจำปาโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฏฐธิดาสีชาลูโรงเรียนนามูลวิทยาคมวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศิรประภาโสรินโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
45ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกรคำผิวโรงเรียนนามูลวิทยาคมวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศิริศักดิ์เสมาะคำโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกฤตผาสิงห์โรงเรียนนามูลวิทยาคมวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศุภกิตติ์บุญประชมโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญรดีภูเวียงโรงเรียนนามูลวิทยาคมวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรุ่งทิพย์ไพศาลโรงเรียนนามูลวิทยาคมวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น