รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๔๐๑๘ - วัดนามูลพุทธาวาส
ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 50 จาก 196 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจักรินแหล้จันคำโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทิฆัมพรโพธิ์ศรีขามโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธิวากรภูสมยาโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธรรมวิทย์ลาดเพ็งโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวัชรินทร์เครือเขียวโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรธิดานาสินสร้อยโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอานนท์โนนไทยรัตน์โรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภานุวัฒน์ปะณิทานะโตโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกมลวรรณเกษมสิทธิ์โรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรุ่งทิพย์แสนสุขโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษฎาอ้อมนอกโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวิศวะมุงคุณโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกีรติบุญใหญ่โรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศิประภาติตะโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจักรินพินิจมนตรีโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภสินนามโคตรโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชนะโชคไชยพิมูลโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศุภาพิชญ์จอดนอกโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชยางกูรอุปถัมภ์โรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสงกรานต์วาระกุลโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชาญณรงค์พุทธจักรโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุชาวดีคำสุขโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐพลพันธ์หนองโพนโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุดเขตคนแรงโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐรุตเกตุแก้วโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอดิเทพพรมเทพโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนราศักดิ์ดวงจิตรโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิชิตสิงห์โสภาโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนีรชาตสารพันธ์โรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอรวรรณธนิกกุลโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปฏิภาณชัยศรีโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอิทธิชัยเกียนนอกโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายประทีปศักดิ์รัฐวงษาโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเกตสุดาอันทะโนโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพสิษฐ์ภูษิตโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชลลดาดวงจำปาโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพีรพลจันทร์ลีโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชัชฎาภรณ์หินสูงเนินโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภัทระพีย์สร้อยคำโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐชนนเรือนวงค์โรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวันชัยศรีนามหวดโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐชยาไชยเนตรโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศุภวรรณหมายจิตรโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวุฒิหาญสงครามโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐพงษ์ภูหนองโองโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกฤตสีสุวรรณโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีรเดชดวงตาโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพลศรีบุญเรืองโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนพรัสย์บุตรชานนท์โรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรศักดิ์มูลสมบัติโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น