รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๔๐๑๗ - วัดจอมแจ้ง
ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 50 จาก 63 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาณัฐแสนโคกโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอัครชัยแก้วใสโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายไกรวิชญ์กกค้างพลูโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกชพรโสภามาตย์โรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐชาศรีชมชื่นโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรกริชสุเพ็งคำโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายบุญเรืองหิรัญชาติโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรกฤษณ์ไชยภาโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพีระพัฒน์พิณโสดาโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรชัยยุทธิยาโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวรกาญจน์โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฏฐณิชาจังหารโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอธิวัฒน์รัตนพรโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณิภาธรยอดแก้วโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอภิวัฒน์วรรณโชติโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทยิดาวงละครโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายขจรเกียรติวิลาวรรณโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงทิพปภาสีชมชื่นโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐนิชาจังหารโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรภัทรใจกล้าโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนวิชญ์พรมษาโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีระพงษ์ศรีวิชาโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีรภัทร์ภิญโญโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิตยามูลแปโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพนิดาละปู่โรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงลาภินีแก้วเบ้าโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพันธุกรใจกล้าโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศรายุทธศรีวิชาโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิชามญชุ์แก้วเบ้าโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจรรยพรหมื่นราชาโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจักรภัทรศรีชมชื่นโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวัฒนพงศ์สิงห์วารีย์โรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศรัณย์ภัทรสีแก้วน้ำใสโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิรัชญาไวยลุนโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสหรัฐแก้วเบ้าโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเจษฎาภาษีราชโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุภัสสราไวยลุนโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐสิทธิ์เกตุวรโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณิชานันท์ฝ่ายเพชรโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนภัสสรศรีชมชื่นโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงผดาพรคุณระกันหาโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิชามญชุ์โนนทิงโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรชฏบุญกว้างโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรพีภัทรแสนบุตรโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวาสนานาทันโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภมงคลมารัชชะโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิรวิชญ์พิณโสดาโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุรศักดิ์หมื่นราชาโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอรนิภาสุทธิประภาโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาณัฐศรีวิชาโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น