รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๒๐๕๗ - กศน.อำเภอเจริญศิลป์ (กศน.)
ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ สกลนคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 61 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖นางสาวเกตน์นิภาผิวบางกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
2ประถมศึกษาป.๖นายสนั่นวันนากศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
3ประถมศึกษาป.๖นายชัยประสิทธิ์เวฬุวนารักษ์กศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
4ประถมศึกษาป.๖นายวิทยาวันคณะกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
5ประถมศึกษาป.๖นายกิตติพงค์ชื่นชมกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
6ประถมศึกษาป.๖นายพัชรนาถทองดีนอกกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศพรรษหว่าหริ่งกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
8ประถมศึกษาป.๖นายเกรียงไกรสีงามกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
9ประถมศึกษาป.๖นายธีรภัทรสีหามาตรกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
10ประถมศึกษาป.๖นางสาววนิภาสีสุพักกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
11ประถมศึกษาป.๖นายอุทัยเฉิดจินดากศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
12ประถมศึกษาป.๖นายพงษ์พิพัฒน์พิมปัดชากศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
13ประถมศึกษาป.๖นางศิริรัตน์ฆ้องโนนสูงกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
14ประถมศึกษาป.๖นายภานุพงษ์อุปโคตรกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
15ประถมศึกษาป.๖นางฝ้ายพิมปัดชากศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
16ประถมศึกษาป.๖นางสีจันทร์อุปโคตรกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
17ประถมศึกษาป.๖นางพิสมัยรถไพรีกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
18ประถมศึกษาป.๖นายจรัลอุปโคตรกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
19ประถมศึกษาป.๖นายเกียรติภูมิแก้วลอดหล้ากศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
20ประถมศึกษาป.๖นางสาวอัจฉริยาศรีโคตรกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชชาพรเหล็กเพชรกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
22ประถมศึกษาป.๖นางสาวกมลรัตน์สีมีกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
23ประถมศึกษาป.๖นางสาวนิรมลเข็มรัตน์กศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
24ประถมศึกษาป.๖นางเพียงผึ้งหลวงกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
25ประถมศึกษาป.๖นางสาวลัดดาเติมโยธากศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
26ประถมศึกษาป.๖นางสาวประภาพินิจมนตรีกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
27ประถมศึกษาป.๖นายสุวสันต์แสงสว่างกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
28ประถมศึกษาป.๖นายปิยะจันทะจรกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
29ประถมศึกษาป.๖นางสาววราภรณ์ทุ่งไธสงกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
30ประถมศึกษาป.๖นายวัฒนาสุขานนท์กศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
31ประถมศึกษาป.๖นายเพียรทองธรรมจิตรกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
32ประถมศึกษาป.๖นางสาวนภาแซ่อึ้งกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
33ประถมศึกษาป.๖นางสมใจดีพรมกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
34ประถมศึกษาป.๖นางสาวไพรัตน์เหาะเหินกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
35ประถมศึกษาป.๖นางสาววันดีเตือนใจตนกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
36ประถมศึกษาป.๖นางเจียรไนยสีลารวมกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
37ประถมศึกษาป.๖นายกฤษดาเหาะเหินกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
38ประถมศึกษาป.๖นางสาวดวงจันทร์บุญจูกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
39ประถมศึกษาป.๖นายเหลาชำนาญเอื้อกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
40ประถมศึกษาป.๖นางสาวสุพรรษาหล้าหิบกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
41ประถมศึกษาป.๖นายไสวอ่อนมิ่งกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
42ประถมศึกษาป.๖นางเยาวรัตน์สีสถานกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
43ประถมศึกษาป.๖นางสาวสโรชาชัยวิเศษกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
44ประถมศึกษาป.๖นางสาวฉัตรฤดีขานภูเขียวกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
45ประถมศึกษาป.๖นางสาวเกศรินทร์นะวะศรีกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
46ประถมศึกษาป.๖นางสาวน้ำฝนเหลาทองกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
47ประถมศึกษาป.๖นางสาวปิ่นเพชรนะวะศรีกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
48ประถมศึกษาป.๖นางสาวชลลดาเหลาทองกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
49ประถมศึกษาป.๖นางสุภาวดีนะทรกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร
50ประถมศึกษาป.๖นายวัชรพลนะทรกศน.อำเภอเจริญศิลป์วัดสามัคคีวรารามคณะจังหวัดสกลนคร