รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๒๘๐๑๖ - วัดชัยภูมิ
ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 1,019 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤตภาสทองภูโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกนกพรภูน้ำต้นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
3มัธยมศึกษาม.๖นายกนกภัณท์อุดมผลโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายก้องภพจำปีโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
5มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกมลทิพย์อุตตะกะโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเกตน์นิภาเกื้องไทยสงโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
7มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกมลลักษณ์ศิลพิพัฒน์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกียรติศักดิ์ราชาสุขโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนัญญามีคำแสนโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
10มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกัญจนพรวังเริงรัมย์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฏฐกรณ์จันทร์อ่อนโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
12มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกัญชพรไชยราชโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพงษ์ธรรมรงค์ศรีโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
14มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกัญญารัตน์นาเมืองรักษ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณิชาดานันทะมาตรโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
16มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกาญจนาปีเสือโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
17มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกิ่งกาญจน์วรรณพราหมณ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงดารินทร์ลุนปัดถาโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
19มัธยมศึกษาม.๖นายกิตติชัยพรมกุลโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรัชวรรณพราหมณ์โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
21มัธยมศึกษาม.๖นายกิตติศักดิ์นันทะศรีโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนริสราอุณวงศ์โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
23มัธยมศึกษาม.๖นายเกียรติศักดิ์พรรณไฟโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันทิกานต์สอนสกุลโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปวริศาม่วงทาโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
26มัธยมศึกษาม.๖นายคมสันสิทธิโชติโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยดาบุตตะพินโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
28มัธยมศึกษาม.๖นายจักรกฤษคชอินทร์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศกรประภาพันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
30มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจิรัชญาเขตบุญไสยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพชรมนศรีลุนช่างโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
32มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจิราภรณ์ปัดถาวะโรโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพรภวิษย์ศิริแฝงโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
34มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจิราวรรณจันทะไทยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภควัตกุดโอภาสโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
36มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจิลลาภัทรดำดีโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิรวัฒน์คมกระโทกโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
38มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจุฑาพรผดาวัลย์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
39มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเฉิดโฉมศรีพรมมาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์เรืองศาสตร์โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุวัตติ์อินทร์เลี้ยงโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
42มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชมพูนุชปัญญาใสโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญฤดีแก่นคำโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
44มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชลดาอาสาสิงห์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชนาธิปจันทร์อ่อนโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
46มัธยมศึกษาม.๖นายชุติมันต์ญาณสว่างโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชิดชนกณ หนองคายโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
48มัธยมศึกษาม.๖นางสาวญาณีรัตน์หลักคำโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณิชนันทน์คำฤาชัยโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
50มัธยมศึกษาม.๖นางสาวฐิติรัตน์ยศสงครามโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี