รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑
นักธรรมชั้นเอก - ๔๒๔๖๐๐๑ - วัดชัยภูมิวนาราม
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 152 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธาดาตาคำสุจิณฺโณวัดทรงศิลาคณะจังหวัดชัยภูมิ
2สามเณรกิตติศักดิ์นาไพวันวัดทรงศิลาคณะจังหวัดชัยภูมิ
3สามเณรเวศย์วรุตม์แก้วกลางวัดทรงศิลาคณะจังหวัดชัยภูมิ
4พระธนพลวิชัยวงษ์โกวิโทวัดไพรีพินาศคณะจังหวัดชัยภูมิ
5สามเณรศักดิ์สิทธิ์แสงทองวัดไพรีพินาศคณะจังหวัดชัยภูมิ
6สามเณรอภิวันท์อุเทนสุตวัดไพรีพินาศคณะจังหวัดชัยภูมิ
7สามเณรกิติพงษ์จูช้างวัดไพรีพินาศคณะจังหวัดชัยภูมิ
8สามเณรเสกสรรค์แตงทรัพย์วัดไพรีพินาศคณะจังหวัดชัยภูมิ
9สามเณรนราธิปเทียบแสนวัดไพรีพินาศคณะจังหวัดชัยภูมิ
10สามเณรศุภชัยสนสังข์วัดไพรีพินาศคณะจังหวัดชัยภูมิ
11สามเณรภัณฑ์ฑารักษ์เทพถิลวัดไพรีพินาศคณะจังหวัดชัยภูมิ
12สามเณรกิตติศักดิ์หารอาคมวัดไพรีพินาศคณะจังหวัดชัยภูมิ
13พระกัมพลสายอาภรณ์กมฺพโลวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดชัยภูมิ
14พระอธิการบุญมีราชภักดิ์กตปุญฺโญวัดสามัคคีอุทิศคณะจังหวัดชัยภูมิ
15พระรุ่งโรจน์สุทธิวงค์กนฺตสีโลวัดสามัคคีอุทิศคณะจังหวัดชัยภูมิ
16สามเณรรัฐภูมิเกษมศรีวัดสามัคคีอุทิศคณะจังหวัดชัยภูมิ
17พระวิรัตน์ชุ่มภักดีเตชาธิโกวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดชัยภูมิ
18พระณัฎฐ์ชานนท์วงค์กลางพลสมฺมโตวัดยางนาเสียวคณะจังหวัดชัยภูมิ
19พระเด่นวิสัยหมั่นอภินนฺโทวัดตาลนาแซงคณะจังหวัดชัยภูมิ
20สามเณรธวัชชัยโยธาวัดหนองนาแซงคณะจังหวัดชัยภูมิ
21สามเณรจักรรินทร์ชะรอยรำวัดหนองนาแซงคณะจังหวัดชัยภูมิ
22พระศรัณยูนันตรัตน์ภูริญาโณวัดป่าโพธิ์ทองคณะจังหวัดชัยภูมิ
23พระชูศักดิ์คชสุโกวิโทวัดศรีสุนทรคณะจังหวัดชัยภูมิ
24พระเกรียงศักดิ์ถนอมพันธุ์รตนโชโตวัดศรีสุนทรคณะจังหวัดชัยภูมิ
25พระวิโรจน์เริงอาจจนฺทสาโรวัดโค้งขนันคณะจังหวัดชัยภูมิ
26พระสมโพชพิทักษ์อยู่เย็นสุจิณฺโณวัดโค้งขนันคณะจังหวัดชัยภูมิ
27พระวิไลย์รักษ์มณีอาภากโรวัดเสี้ยวน้อยคณะจังหวัดชัยภูมิ
28พระพันงอชัยภูมิภทฺทโรวัดหนองคูพัฒนาคณะจังหวัดชัยภูมิ
29พระทวนวงษ์นิลสุทฺธิมโนวัดหนองคูพัฒนาคณะจังหวัดชัยภูมิ
30พระเจตน์เกิดแป๋เจตโนวัดหนองคูพัฒนาคณะจังหวัดชัยภูมิ
31พระกงจักร์ปราบโจรธมฺมิโกวัดหนองไผ่ล้อมคณะจังหวัดชัยภูมิ
32พระสุทีวรธงชัยคุณวโรวัดประชาสามัคคีคณะจังหวัดชัยภูมิ
33พระจรูญฉลาดชัยภูริญาโณวัดใหม่บัวงามคณะจังหวัดชัยภูมิ
34พระเกรียงไกรสง่าศิลป์สมจิตฺโตวัดฉิมพลีคณะจังหวัดชัยภูมิ
35พระทวีปศรีธรรมนิตย์สิริธโรวัดโนนสูงสะอาดคณะจังหวัดชัยภูมิ
36พระนิคมสีม่วงเขมกาโมวัดโนนสูงสะอาดคณะจังหวัดชัยภูมิ
37พระคณณัฏร์โชติอภิเศรษฐีมหาปญฺโญวัดกะพี้คณะจังหวัดชัยภูมิ
38พระสุชาติชินเขว้าสุเมธโสวัดอารมณ์ชื่นคณะจังหวัดชัยภูมิ
39พระไพรัตน์ดากาวงศ์อาภาธโรวัดอารมณ์ชื่นคณะจังหวัดชัยภูมิ
40สามเณรณวัฒน์จันทโสวัดปทุมชาติคณะจังหวัดชัยภูมิ
41พระปัญญาครองบุ่งคล้าปญฺญาวโรวัดเกาะคณะจังหวัดชัยภูมิ
42พระเนตรตกุลสีใสฐานิโยวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
43พระไพฑูรย์ภิรมย์กิจพลญาโณวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
44พระนพดลหมู่โสภิญธีรวโรวัดดาวเรืองคณะจังหวัดชัยภูมิ
45พระวัชรินทร์แพชัยภูมิชุติทตฺโตวัดบึงแวงคณะจังหวัดชัยภูมิ
46พระพยุงศักดิ์การสนิทอธิปญฺโญวัดบึงแวงคณะจังหวัดชัยภูมิ
47พระกุศลทองกาลผาสุกาโมวัดโสกตลับคณะจังหวัดชัยภูมิ
48พระสมัยปลื้มชัยภูมิสมจิตฺโตวัดโสกตลับคณะจังหวัดชัยภูมิ
49พระพลัฏฐ์ณัฐชาวประทุมชุตินฺธโรวัดหนองโสมงคณะจังหวัดชัยภูมิ
50พระเจนณรงค์ประทุมมาจนฺทโสภโณวัดห้วยยางราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดชัยภูมิ