รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๔๘๐๐๒ - วัดรัตนชมภู
ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 260 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเทพปกรณ์สร้อยกูดเรือจรนสมฺปนฺโนวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
2พระนุติพงษ์ภิรมย์อภินนฺโทวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
3พระสุวรรณสุดใจกนฺตธมฺโมวัดท่าพาณิชย์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
4พระดรด่านสร้อยอุตฺตโรวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5พระวันชัยจิตแผ้วฐานวโรวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6พระนพดลผดุงญาณสุจิตฺโตวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7พระกิตติพงศ์เตียเจริญสิริธโรวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8พระเวชวิสิฐตามศรีจนฺทวํโสวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9พระอานุวัฒน์พงษ์เพียรจิตฺตปญฺโญวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10พระธนภัทรพูลสวัสดิ์ธนภทฺโทวัดศรีกบินทร์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
11พระวัฒนชัยอัดพินสุจิตโตวัดศรีกบินทร์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
12พระปัญญาสีพลลาปญฺญาธโรวัดศรีกบินทร์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
13พระชัยรัตน์แซงกลางโชติธมฺโมวัดศรีกบินทร์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
14พระศิริพงษ์พรมเดชฐานฺธโรวัดศรีกบินทร์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
15พระฐิติกรโอสถานนท์ฐานกโรวัดคลองกลางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16พระเทพรัตน์ศิริกิจฐิตโสภโณวัดคลองกลางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17สามเณรวัชรชัยอาษาวัดคลองกลางคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18พระพงศักดิ์สืบจากมีเตชธโรวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19พระธวัชชัยบุญสิทธิธมฺมวโรวัดบรรพตรัตนารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20พระสร้างเกษหอมฐกงฺวโรวัดบรรพตรัตนารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21พระอานนท์พรมเปลวฐกฺขิโตวัดพุทธารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22พระพิชัยยุทตธกุมสูงเนินบุญถกาโมวัดพุทธารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23พระนิคมกองชุมพลอุปสโมวัดชามีพุทโธวาทคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24พระชวลิตเพื่อพัฒนพงศ์กิตฺติญาโณวัดตันทารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25พระอนุเทพนีลวัชระปญฺญาวชิโรวัดนูประสาทวราวาสคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26พระอนันตชัยลักษามั่นรตนโชโตวัดโนนสะอาดคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27พระฐิติพงษ์ทาสินธ์ฐานวีโรวัดโนนสะอาดคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28พระมณีสีครามจิตฺตปญฺโญวัดมุ่งประสิทธิ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
29พระสุวิทย์บุพลับสุมโนวัดมุ่งประสิทธิ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
30พระสุชินทนคงกนฺตสีโลวัดท่าอุดมสมบูรณารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31พระพรชัยเหมังจารุธมโมวัดเนาวรัตนารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32พระณัฐพลขันเเก้วทีปธมฺโมวัดบรรพตเขมารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33พระสงัดโสดาจนฺทสาโรวัดบรรพตเขมารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34พระสุรศักดิ์ทองสมบูรณ์กตธมฺโมวัดบรรพตเขมารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35พระจีรศักดิ์ไชยวัณน์อาชนฺโญวัดบรรพตเขมารามคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36พระธนวัฒน์อินทร์สุขธนวฑฺฒโณวัดเจริญราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
37พระเกียรติศักดิ์ถนอมศิลป์กิตฺติญาโณวัดเจริญราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
38พระวันชัยแก้วศรีกิตฺติธโรวัดหนองไผ่ล้อมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39พระโอภาสพิมพ์งามสุปญฺโญวัดหนองไผ่ล้อมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40พระสมหมายคลองแสงเมืองกตคุโณวัดหนองไผ่ล้อมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41พระบุญโชคหนาแน่นปุณฺณโกวัดหนองไผ่ล้อมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42พระเสน่ห์คลองแสงเมืองจนฺทโชโตวัดหนองไผ่ล้อมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43พระอาทิตย์บาทนอกอกฺกาโภวัดหนองไผ่ล้อมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44พระคำหล้าแก้วศรีลาพรสุวโจวัดหนองไผ่ล้อมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45พระพระนิพลวิจันทร์ตาสุรพโลวัดหนองไผ่ล้อมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46พระเนาะพอมั่นขวัญพรอภิวโรวัดหนองไผ่ล้อมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47พระสุริยาไชยะสานอริยวํโสวัดหนองไผ่ล้อมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48พระพระกิตติพงษ์โพธิสัตย์สจฺจธโรวัดหนองไผ่ล้อมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49พระวันเฉลิมสอดโคกสูงฐานากโรวัดหนองไผ่ล้อมคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50พระสมคิดชัยเพชรคุณสุนฺทโรวัดหนองไผ่ล้อมคณะจังหวัดปราจีนบุรี