รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๔๕๐๐๘ - วัดห้วยสำราญ
ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 82 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมศักดิ์ทวีคูณสุรกฺโขวัดพนมดินสุวรรณารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2พระสิทฐานดุลสงฺฆปฺปภาโตวัดพนมดินสุวรรณารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3สามเณรชลชาติอุ่มพิมายวัดพนมดินสุวรรณารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4สามเณรสรายุทธเคล้าจันทร์วัดพนมดินสุวรรณารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5สามเณรปัญญากรปินทองวัดพนมดินสุวรรณารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6สามเณรสิทธินนท์การรัมย์วัดพนมดินสุวรรณารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7พระมานะศรีสุขอนาลโยวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8พระทวีพงษ์โททัสสะจกฺกวโรวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9พระยุทธนานามเสนาะยติโกวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10พระณัฐวุธสนสร้อยนาควโรวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11พระอายชูชีโชติโกวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12พระยงค์วรรัมย์อนาวิโลวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13สามเณรธนากรก้อนทองวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14สามเณรอภิวุฒิยศรุ่งเรืองวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15สามเณรจีรศักดิ์จันทร์ประโคนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16สามเณรดนุสรณ์อยู่สุขวัดบ้านสูงเนินคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17สามเณรอนุวัตน์ขันแก้ววัดบ้านสูงเนินคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18สามเณรจิรายุกางรัมย์วัดบ้านสูงเนินคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19สามเณรภานุวัตน์นามสีอุ่นวัดบ้านสูงเนินคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20สามเณรภานุพงษ์บุญจันทัยวัดบ้านสูงเนินคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21สามเณรวีรภัทรเคลือบสูงเนินวัดบ้านสูงเนินคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22พระรำพึงทองยอนจารุธมฺโมวัดศรีภูมิวนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23พระกำธรเจริญยิ่งกนฺตธโรวัดศรีภูมิวนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24พระอนุวรรตน์สุรินทร์รัมย์โชติวโรวัดศรีภูมิวนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25พระเหลืองพินิสรัมย์​อกฺกเตโชวัดป่าครองธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26พระวราวุธนิโยนรัมย์วราวุธฺโธวัดป่าครองธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27พระธวัชชัยน้ำคำสุมโนวัดป่าครองธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28พระสุทธิกานต์สุดละไมสนฺตกาโยวัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29สามเณรอติวัณณ์ยังรัมย์วัดหนองพลวงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30พระภูวดลมีแก้วฐาวโรวัดยางคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31พระเคคงครบนาถกโรวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32พระเสนอนิโรรัมย์สมจิตฺโตวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33พระธิติวุฒิจงสูงฐิติธมฺโมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34พระอัครคมสุขใจอคฺคธมฺโมวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35พระกมลาศนะรินทร์นอกกมโลวัดทุ่งชะมดคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36พระเลี้ยงกกรัมย์อคฺคปญโญวัดคุรุราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37พระถนอมเข้าเมืองเตชวโรวัดบ้านหว้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38พระทนุกิรัมย์เตชธมฺโมวัดบ้านหว้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39พระอนุวัฒน์บุตรแววปุญฺญวฑฺฒโนวัดหนองเต็งน้อยคณะจังหวัดบุรีรัมย์
40พระสวรรณ์เครือวัลย์อตฺตทีโปวัดหนองเต็งน้อยคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41พระสุทิตย์สมพรอคฺคธมฺโมวัดหนองเต็งน้อยคณะจังหวัดบุรีรัมย์
42พระสุจิตติดใจดีสุจิตโตวัดหนองเต็งน้อยคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43พระเกียรติหรหมทองอินฺทปญฺโญวัดทุ่งชะมดคณะจังหวัดบุรีรัมย์
44พระสมานวงค์แปลกวสโภวัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
45พระเหียดภรรยาทองยสธโรวัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
46พระสวกฤตพินเพ็งขนฺติโกวัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
47พระซ่วงธุพรรณ์ชินวํโสวัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
48พระทวีศักดิ์ถูกพันธ์ทีปธมฺโมวัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
49สามเณรกฤตินหลงสมบูรณ์วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
50สามเณรอุครชัยมะโหฬารวัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์