รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๔๒๐๐๔ - วัดคำแสนสุข
ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย มุกดาหาร

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิทยาอุคำอธิจิตฺโตวัดสระพังทองคณะจังหวัดมุกดาหาร
2พระสุริยาจินาวอนปภสฺสโรวัดหนองลำดวนคณะจังหวัดมุกดาหาร
3พระวุธจักรสุดาบุตรอาภากโรวัดหนองลำดวนคณะจังหวัดมุกดาหาร
4พระลอนสร้อยแก้วกนฺตวีโรวัดสุริโยวาทคณะจังหวัดมุกดาหาร
5พระผณินทร์เทพเพ่งพินิจวรปญฺโญวัดดานพระอินทร์คณะจังหวัดมุกดาหาร
6พระคชภาสคุณานิธิธรปภสฺสโรวัดดานพระอินทร์คณะจังหวัดมุกดาหาร
7พระบงการโสสุดโชติวโรวัดดานพระอินทร์คณะจังหวัดมุกดาหาร
8พระจรินทร์ทอบุตรจารุวโรวัดดานพระอินทร์คณะจังหวัดมุกดาหาร
9พระอุบลบุตรสารปญฺญาวโรวัดนาอุดมวนารามคณะจังหวัดมุกดาหาร
10พระอุทัยพิจารณ์ธมฺมธีโรวัดนาอุดมวนารามคณะจังหวัดมุกดาหาร
11พระณรงค์ศักดิ์ดีดวงพันธ์กิตฺติสาโรวัดนาอุดมวนารามคณะจังหวัดมุกดาหาร
12พระปิยะศรีเข็มปิยสีโลวัดนาอุดมวนารามคณะจังหวัดมุกดาหาร
13พระสิสวาดอุปาละสุวีโรวัดขอนแก่นคณะจังหวัดมุกดาหาร
14พระสมภารไชยอินทร์ปิยธมฺโมวัดทรายไหลแล้งคณะจังหวัดมุกดาหาร
15พระพงศธรนวลศรีกิตฺติปาโลวัดสุนทรารามคณะจังหวัดมุกดาหาร
16พระเฉลิมรัฐยุบลพันธ์อรุโณวัดสุนทรารามคณะจังหวัดมุกดาหาร
17พระศักดิ์ดาคำนนท์กนฺตวณฺโณวัดสุนทรารามคณะจังหวัดมุกดาหาร
18พระวินิจระดากรร์อนาลโยวัดสุนทรารามคณะจังหวัดมุกดาหาร
19พระปัญญาอุคำสญฺญโมวัดป่าภูฮังคณะจังหวัดมุกดาหาร
20พระประทีปบุตดีวงค์กตทีโปวัดป่าภูฮังคณะจังหวัดมุกดาหาร
21พระสุทัศน์นารีนุชถาวโรวัดป่าภูฮังคณะจังหวัดมุกดาหาร
22พระอรงกรณ์ผุยคำสิงห์ญาณสาโรวัดป่าภูฮังคณะจังหวัดมุกดาหาร
23พระสุทัศถนัดทางกิตฺติสาโรวัดป่าภูฮังคณะจังหวัดมุกดาหาร
24พระอุทิศคนเพียรอภินนฺโทวัดคามวาสีคณะจังหวัดมุกดาหาร
25พระทวีพันธบุตรสุมโนวัดสมานสังฆวิเวกคณะจังหวัดมุกดาหาร
26พระพิทักษ์พงศ์พันธ์คูณมหิทฺธิโกวัดสมานสังฆวิเวกคณะจังหวัดมุกดาหาร
27พระทองคำมูลสารอตฺตทนโตวัดเหล่าหลวงคณะจังหวัดมุกดาหาร
28สามเณรเอกรินทร์นารีสุขวัดนาอุดมวนารามคณะจังหวัดมุกดาหาร
29สามเณรอภิรักษ์เชื้อบัณทิตวัดขอนแก่นคณะจังหวัดมุกดาหาร