รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๔๐๐๐๘ - วัดโพธิ์น้อย
ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 91 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกิตติวัฒน์แปลงตัว-วัดกระเบากันตรวจคณะจังหวัดศรีสะเกษ
2พระธานินทร์เก่งมนตรีธมฺมรโตวัดกระเบากันตรวจคณะจังหวัดศรีสะเกษ
3พระบรรดิษฐ์สว่างใสย์ญาณธโรวัดกระเบาเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
4พระยนชมเมืองกิตฺติชโยวัดกระมัลพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
5พระสงบจอมรัตน์ฐานสมฺปนฺโนวัดกระมัลพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
6พระกิมพานจันทร์สิริปญฺโญวัดกระหวันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
7พระสวัสดิ์สะใบวรสทฺโธวัดกระหวันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
8พระสวัสดิ์ปิ่นเกษสีลสํวโรวัดกระหวันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
9พระเสียงจันเปรียงกิตฺติญาโณวัดกระหวันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
10พระชินาธิปสมเพชรสุนฺทรธมฺโมวัดกันทรอมใต้คณะจังหวัดศรีสะเกษ
11พระชลันธรสมรัตน์ธมฺมสุนฺทโรวัดกันทรอมน้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
12สามเณรศุภชัยสมรัตน์-วัดกันทรอมน้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
13พระอภินันท์เกิดกล้าอภิวฑฺฒโนวัดกันทรอมน้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
14พระอกนิษฐ์เพ็ชรรัตน์สํวโรวัดกันทรอมอุดมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
15พระปรีดาสุภโคปภาโสวัดกุดนาแก้วคณะจังหวัดศรีสะเกษ
16พระไพบูลย์ชินทองวีรจิตฺโตวัดกุดนาแก้วคณะจังหวัดศรีสะเกษ
17พระวรวุฒิพงษ์วันสุวณฺโณวัดกุดนาแก้วคณะจังหวัดศรีสะเกษ
18พระมารุตบุญมามหาวีโรวัดขุนหารคณะจังหวัดศรีสะเกษ
19พระสมบัติตุละตะอานวรสทฺโธวัดโคกพยอมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
20พระวีระศักดิ์วันอุบลฐิตสุโขวัดโคกระเวียงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
21พระอุทัยคำมีวงษ์จนฺทสาโรวัดโคกระเวียงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
22สามเณรเกียรติศักดิ์สวนผกา-วัดไตรราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดศรีสะเกษ
23สามเณรนันทวุฒิคำมุงคุณ-วัดไตรราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดศรีสะเกษ
24พระวรวุฒิโพธิ์กระสังข์จารุวํโสวัดไตรราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดศรีสะเกษ
25พระสุพิศมีวงศ์ปิยสีโลวัดทุ่งเลนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
26พระอัครพลมุ่งมาตรฐานวีโรวัดทุ่งเลนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
27พระกิตติชัยไชยสุวรรณชิตงฺกโรวัดโนนสูงวนารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
28พระเกรียงไกรไชยสุวรรณอุปกาโรวัดโนนสูงวนารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
29พระทวีศักดิ์สุดสังข์สิริจนฺโทวัดโนนสูงวนารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
30พระธนิตฐาอุ่นแก้วขนฺติสาโรวัดโนนสูงวนารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
31พระบูนวรรณทองจิรธมฺโมวัดโนนสูงวนารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
32พระเปลี่ยนไสวอุปกาโรวัดโนนสูงวนารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
33พระสนั่นจันทสนธ์กิตฺติธโรวัดโนนสูงวนารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
34พระสุพันธ์ไชยสุวรรณถิรปญฺโญวัดโนนสูงวนารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
35พระอภิชาติจำนงค์มงฺคลิโกวัดโนนสูงวนารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
36พระภาคภูมิอินวันนาสิริจนฺโทวัดโนนใหญ่คณะจังหวัดศรีสะเกษ
37พระยอดทองรุ่งคำยนฺตสีโลวัดบักดองคณะจังหวัดศรีสะเกษ
38พระอดุลย์แก้วนาทะฉนฺทสาโรวัดบักดองคณะจังหวัดศรีสะเกษ
39พระโพธิ์ไชยสุวรรณธีรวโรวัดบ้านด่านคณะจังหวัดศรีสะเกษ
40พระไกรสีห์ทองละมุลจิรฏฺฐิโกวัดบ้านดู่คณะจังหวัดศรีสะเกษ
41พระปัญจศีลนิลเทศปริสุทฺโธวัดบ้านดู่คณะจังหวัดศรีสะเกษ
42พระประกอบชิงชนะชินวํโสวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
43พระศรีจักรินทร์คำโทคุณธมฺโมวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
44พระอานนท์ก้านแก้วชยธมฺโมวัดบ้านตาหมื่นคณะจังหวัดศรีสะเกษ
45พระทศพลใจเย็นกนฺตวณฺโณวัดบ้านปุนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
46พระจิรวัฒน์พิมพ์วรเมธากุลฐิตธมฺโมวัดบ้านสิคณะจังหวัดศรีสะเกษ
47พระทองคำวรรณทองอนาลโยวัดบ้านสิคณะจังหวัดศรีสะเกษ
48พระบุญยืนพันธ์เพชรปภากโรวัดบ้านสิคณะจังหวัดศรีสะเกษ
49พระพลวัฒน์หล่าเพียกนฺตปญฺโญวัดบ้านสิคณะจังหวัดศรีสะเกษ
50พระสุรัตน์จำนงสุจิตฺโตวัดบ้านสิคณะจังหวัดศรีสะเกษ