รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๘๐๔๔ - วัดคำเขื่อนแก้ว
ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร อุบลราชธานี

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรมัทพลพื้นผาวัดคำเขื่อนแก้วคณะจังหวัดอุบลราชธานี
2สามเณรณัฐกฤตสิงห์อ่อนวัดคำเขื่อนแก้วคณะจังหวัดอุบลราชธานี
3สามเณรนิธิกรนานโครตวัดคำเขื่อนแก้วคณะจังหวัดอุบลราชธานี
4สามเณรกรวิญช์คล่องวิเชียรวัดคำเขื่อนแก้วคณะจังหวัดอุบลราชธานี
5สามเณรทีปกรจอมคำสิงห์วัดคำเขื่อนแก้วคณะจังหวัดอุบลราชธานี
6สามเณรราชพฤกษ์คำสิงห์นอกวัดคำเขื่อนแก้วคณะจังหวัดอุบลราชธานี
7สามเณรสุรศักดิ์ธานีวัดคำเขื่อนแก้วคณะจังหวัดอุบลราชธานี
8สามเณรวรดรนีระพงศ์วัดคำเขื่อนแก้วคณะจังหวัดอุบลราชธานี
9พระสุบินพรมสุขปภสฺสิริวัดคันเปือยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
10พระทองภูมิวรรณ์เวทชุติปญฺโญวัดป่าเลาคณะจังหวัดอุบลราชธานี
11พระบุญสมดีสายราชฐิตาโภวัดป่าเลาคณะจังหวัดอุบลราชธานี
12พระดำรงฤทธิ์บุญเต็มธมฺมปาโลวัดพลาญชัยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
13พระบันลือยะริรมย์อาภายตฺโตวัดโพธิ์สว่างคณะจังหวัดอุบลราชธานี
14พระวัชรินทร์แก้วนิลปิยวณฺโณวัดโพธิ์สว่างคณะจังหวัดอุบลราชธานี
15พระวุฒิพงษ์คงดีภทฺทวํโสวัดสระแก้วรังษีคณะจังหวัดอุบลราชธานี
16พระโกวิทย์จันทร์ศรีสุทฺธจิตฺโตวัดสระแก้วรังษีคณะจังหวัดอุบลราชธานี
17พระสมหวังผาสินเตชธมฺโมวัดหัวสะพานคณะจังหวัดอุบลราชธานี
18พระคำสอนอบพรหมฐิตคุโณวัดหัวสะพานคณะจังหวัดอุบลราชธานี
19พระวิรัตน์รักษาพิมพ์วิชยวํโสวัดหัวสะพานคณะจังหวัดอุบลราชธานี
20พระคำประเสริฐไชยะพันโทชนาสโภวัดหัวสะพานคณะจังหวัดอุบลราชธานี
21พระเสรีลาภเย็นชยลาโภวัดหัวสะพานคณะจังหวัดอุบลราชธานี
22พระอาคมจันพิรักษ์อาภากโรวัดหัวสะพานคณะจังหวัดอุบลราชธานี
23พระนครเต็มดวงจิตฺตสํวโรวัดหัวสะพานคณะจังหวัดอุบลราชธานี
24พระธนากรปุ่นน้ำใสธนากโรวัดหัวสะพานคณะจังหวัดอุบลราชธานี
25พระเทวาจันทร์หอมเทวสุโภวัดหัวสะพานคณะจังหวัดอุบลราชธานี
26พระธวัชชัยปุ่นน้ำใสปภสฺสโรวัดหัวสะพานคณะจังหวัดอุบลราชธานี
27พระอาทิตย์คำภูบานเตชธมฺโมวัดหัวสะพานคณะจังหวัดอุบลราชธานี
28พระวิภาสยานะรมย์วิโรจนญาโณวัดหัวสะพานคณะจังหวัดอุบลราชธานี
29สามเณรอภิวิชญ์บุญเถิงวัดหัวสะพานคณะจังหวัดอุบลราชธานี
30สามเณรศุภกฤตธรรมวงษ์ศรีวัดหัวสะพานคณะจังหวัดอุบลราชธานี
31สามเณรภานุมาศยำยวนวัดหัวสะพานคณะจังหวัดอุบลราชธานี
32พระประเทืองทองโชติปิยธมฺโมวัดแหลมทองคณะจังหวัดอุบลราชธานี
33พระแสงสายน้อยถาวรปุญฺโญวัดใหม่นาคำคณะจังหวัดอุบลราชธานี
34พระพิชัยคำเม็กสนฺตมโนวัดใหม่นาคำคณะจังหวัดอุบลราชธานี
35พระอรรถพลสัพสารปญฺญาพโลวัดใหม่นาคำคณะจังหวัดอุบลราชธานี
36พระทนงศักดิ์สัพสารอนนฺตปุญฺโญวัดใหม่นาคำคณะจังหวัดอุบลราชธานี
37พระปฐมพงษ์บุญสินจิรปุญฺโญวัดอวดคงคาคณะจังหวัดอุบลราชธานี
38พระเฉลียวบัวเขียววชิรญาโณวัดอวดคงคาคณะจังหวัดอุบลราชธานี
39พระอิศราแสนทวีสุขปภงฺกโรวัดอวดคงคาคณะจังหวัดอุบลราชธานี
40พระสมานละดาดกพฺรหฺมญาโณวัดอวดคงคาคณะจังหวัดอุบลราชธานี
41พระทัชนากรแก่นอ้วนติกฺขปญฺโญวัดอวดคงคาคณะจังหวัดอุบลราชธานี