รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๘๐๒๘ - วัดซำสะกวยน้อย
ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น อุบลราชธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 53 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเสี่ยมนวลแย้มปิยสีโลวัดขี้เหล็กคณะจังหวัดอุบลราชธานี
2พระนันทวัฒน์ระยับศรีนนฺโทวัดขี้เหล็กคณะจังหวัดอุบลราชธานี
3พระยีนส์วรรณทายสินฺธโรวัดขี้เหล็กคณะจังหวัดอุบลราชธานี
4พระพิชิตปางทองสุชาโตวัดขี้เหล็กคณะจังหวัดอุบลราชธานี
5พระนทีเป้ยแย้มจนฺทาโภวัดขี้เหล็กคณะจังหวัดอุบลราชธานี
6พระสุริยาจันคะนาสุทฺธาโภวัดขี้เหล็กคณะจังหวัดอุบลราชธานี
7พระสุพรรณ์เจียระเนียวิสุทฺโธวัดขี้เหล็กคณะจังหวัดอุบลราชธานี
8พระอุดมโสสาอุตฺตโรวัดห้วยเสลาคณะจังหวัดอุบลราชธานี
9พระประจักษ์สานะกังรติโกวัดตาโองคณะจังหวัดอุบลราชธานี
10พระสมทัตแก้วมุคุณจนฺทาโภวัดหนองดินดำคณะจังหวัดอุบลราชธานี
11พระเมทนันท์ขันโทนนฺโทวัดหนองดินดำคณะจังหวัดอุบลราชธานี
12พระเสริมพรหมสิงห์สติสมฺปนฺโนวัดหนองดินดำคณะจังหวัดอุบลราชธานี
13พระประเสริฐผาริการโฆสโกวัดโนนสง่าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
14พระสิทธิ์ติละบาลฐิตสาโลวัดโนนสง่าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
15พระอนุสรณ์ปัตถาวโรอธิมุตฺโตวัดโนนสง่าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
16พระปะถาโมลานิลสุมงฺคโลวัดโนนสง่าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
17พระนฤนารถธรรมคุณสุเมโธวัดโนนสง่าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
18พระเสกสันต์แก้วนรินทร์ญาณิสฺสโรวัดโนนสง่าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
19พระจักรินทร์ลาภสารธมฺมวโรวัดโนนสง่าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
20พระศักดิ์เสถียรพาตาโสสิริสาโรวัดโนนสง่าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
21สามเณรวุฒิพงษ์มาศรีบุตรวัดโนนสง่าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
22พระสาทรพิมพามหาวีโรวัดโนนหนองไฮคณะจังหวัดอุบลราชธานี
23พระไพฑูรย์คำเหลือฐิตคุโณวัดโคกสะอาดคณะจังหวัดอุบลราชธานี
24พระพงศ์ศาระเนียกตสาโรวัดโคกสะอาดคณะจังหวัดอุบลราชธานี
25พระพงพัฒน์ธาดานิลจนฺทสาโรวัดโนนยางคณะจังหวัดอุบลราชธานี
26พระวิทยาพูลสุขฐานุตฺตโรวัดโนนยางคณะจังหวัดอุบลราชธานี
27พระวิญญูราวินิจอุตฺตโรวัดโนนหนองไฮคณะจังหวัดอุบลราชธานี
28พระเกียรติชัยทีฆะโฆตรโชติโกวัดโนนหนองไฮคณะจังหวัดอุบลราชธานี
29พระสุกิจเพชรดีสนฺตจิตฺโตวัดโนนสง่าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
30พระทองพูลวงศรีปภากโรวัดป่าศรีอุดมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
31พระวีรเดชอินทร์หาวีรเตโชวัดป่าศรีอุดมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
32พระโอฬารสัจจะพหุสุทฺธปญฺโญวัดป่าศรีอุดมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
33พระชนะศรีอรุณชยานนฺโทวัดป่าศรีอุดมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
34พระบัญญัติประจนกตสาโรวัดหนองดุมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
35พระชัยอนันต์พรมโสวชิรมโนวัดหนองโดคณะจังหวัดอุบลราชธานี
36พระพงษ์ชาติสมสนิทเตชธมฺโมวัดหนองโดคณะจังหวัดอุบลราชธานี
37พระธีรภัทร์สาระพงษ์คุณธโรวัดดอนเจริญคณะจังหวัดอุบลราชธานี
38พระวัฒนาวงค์ดาวุฑฺฒิสโรวัดดอนเจริญคณะจังหวัดอุบลราชธานี
39พระสุบรรณสุฤทธิ์วิสารโทวัดโนนสว่างคณะจังหวัดอุบลราชธานี
40พระเติมพรอ่อนโสภารวิวํโสวัดโนนสว่างคณะจังหวัดอุบลราชธานี
41พระประสิทธิ์นำระนะกนฺตธมฺโมวัดน้ำขุ่นคณะจังหวัดอุบลราชธานี
42พระอัฐพลบุญนำกิตฺติคุโณวัดน้ำขุ่นคณะจังหวัดอุบลราชธานี
43พระธรรมศักดิ์นำระนะสุจิตฺโตวัดน้ำขุ่นคณะจังหวัดอุบลราชธานี
44สามเณรสุนทรจันทะศรีวัดน้ำขุ่นคณะจังหวัดอุบลราชธานี
45พระรุ่งเรืองชิมแพรสนฺตมโนวัดตาเกาคณะจังหวัดอุบลราชธานี
46พระวรวุฒินนท์ชนะปริปุญฺโญวัดตาเกาคณะจังหวัดอุบลราชธานี
47พระพิทักษ์กุมภะกะชยานนฺโทวัดหมากแหน่งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
48พระสิทธินนท์ผจญสิริปญฺโญวัดรุ่งแสงจันทร์คณะจังหวัดอุบลราชธานี
49สามเณรสุริยวงศ์โพธิลาวัดรุ่งแสงจันทร์คณะจังหวัดอุบลราชธานี
50พระดุสิตติละบาลเตชธมฺโมวัดบ้านตาโกยคณะจังหวัดอุบลราชธานี