รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๗๐๐๘ - วัดสระปทุม
ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมบัติไชยเกตุอภิญาโณวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
2พระสัมฤทธิ์มะโรงมืดนนฺทสาโรวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
3พระสมศักดิ์คุณไชยสิทฺธิญาโณวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
4พระธิเบตดอนเหนือฐานวีโรวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
5พระเด่นพงษ์ทำธาพรนีติวุฑฺโฒวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
6พระชินกรแสงทวีปฐานิโยวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
7พระธวัชชัยปังสีจารุธมฺโมวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
8พระจีระพันธ์ยิงรัมย์จารุธมฺโมวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
9พระสุชาติโยวราชกตปุญฺโญวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
10พระสมศักดิ์มิเขมาโชติวโรวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
11พระทองใหม่สีจำปาคณสกฺโกวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
12พระทองพูนคำลาอคฺคทีโปวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
13พระโชคศักดิ์ทองไหมวรสกฺโกวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
14พระสถาพรฤาโสภากตสาโรวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
15พระบุญจันทร์น้อยสุวรรณ์ฐานิสฺสโรวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
16พระสุพจน์จำปียติกโรวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
17พระสุรนาทสมจิตฐานิสฺสโรวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
18พระยุทธวิชัยไขศรีปภากโรวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
19พระบัณฑิตวงค์หงษ์โชติปญฺโญวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
20พระประพันธ์จำปาทองขนฺติธโรวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
21พระธงชัยสังขะฮวดธีรปญฺโญวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
22พระพิชัยหลาบมาลาจิตโสภโณวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
23พระสุเทพเขียนภักดีเทวธมฺโมวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
24พระพิเชษฐชำนาญจันทร์ภูริปญฺโญวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
25พระทินกรพลละครพุทฺธธมฺโมวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
26พระอุดรนางามสนฺตจิตฺโตวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
27พระสุพจน์จำปียติกโรวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
28พระสนทญาลุนแดงกิจฺจสาโรวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
29พระสมจิตรศรีประดู่ฐานวโรวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
30พระภูวนัยบุตรสักสามจนฺทสาโรวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
31พระศรัญคันทะภูมิสุภทฺโทวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
32พระพิทักษ์สายบุญกนฺตวณฺโณวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
33พระโกสนนัยลีวิสุทฺธิญาโณวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
34พระนรวิชญ์สุวรรณศรีพฺรหฺมญาโณวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
35พระราชินมูลมะณีอภิวฑฺฒโนวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
36พระรัฐภูมิสิงห์ทองห้าวกนฺตธมฺโมวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
37พระอำนาจบุญปกฐิตธมฺโมวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
38พระธงสินแก้วมณีฐิติโกวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
39พระเรืองศิลป์ลุยตันจารุธมฺโมวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
40สามเณรมงคลกงทองวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
41พระสุริยันห์คุณศิริคุณวีโรวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
42พระประเวชสีพลังกิตฺติปญฺโญวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
43พระอุดมโสหนองบัวฐิตญาโณวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
44พระประสิทธิ์ธรรมโสปวโรวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
45พระขจรเกียรติภูมิเรศสุนทรอาจิตฺตปุญฺโญวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
46พระเทพไทไพรศรีฐานิสฺสรญาโณวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
47พระสมศรีช่างเสนาฐิตธมฺโมวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
48พระหนูผลดำมากวฑฺฒผโลวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
49พระวิจิตร์นิ่งเย็นจิรพโลวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
50พระโสวัสทิพย์ปันโนสุขิโตวัดโพธิการามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด