รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๗๐๐๕ - วัดดอนวิเวก
ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ ร้อยเอ็ด

แสดง 1 ถึง 50 จาก 79 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธนบูรณ์โพธิ์งามจกฺกวโรวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
2พระเดชาน้อยบำรุงอนุตฺตโรวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
3พระบรรจบสีธานนท์อภิปุญฺโญวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
4พระวิรัตน์สุขรีสุปภาโตวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
5พระต้นทองลอยคุณลาโภวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
6พระถวิลศรีสารคามจารุธมฺโมวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
7พระณัฐพลเวียงสมุทรกิตฺติโกวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
8พระสุรพัฒน์วินทะไชยกนฺตธมฺโมวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
9พระอุทัยปราบมนตรีปภงฺกโรวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
10พระณัฐพงษ์เทียบวงษ์จกฺกวโรวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
11พระทรงวาสบุญย่อมฐานธมฺโมวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
12พระสุรัตน์ทิวาพัฒน์กุสลานนฺโทวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
13พระวิจิตรพัฒนทองดีอภินนฺโทวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
14พระประเวศสหัสนาสุธมฺโมวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
15พระส่งเสรีกองพิธีอานนฺโทวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
16พระวิทยาสหัสนาฐานิสฺสโรวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
17พระสุริยมงคลศรีถาวรธนาศิริวรธมฺโมวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
18พระปฏิภาณจันทร์พาณิชย์ภูริปญฺโญวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
19พระกฤษดาพิมพ์มูลจารุวณฺโณวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
20พระปิยะวัฒน์ศิริแสนสิริภทฺโทวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
21พระศุภชัยลาวัลย์สุปญฺโญวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
22พระปณชัยหงษ์ปะลิตรตนโชโตวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
23พระบุญมีดาศรีกิตฺติฐโรวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
24พระบัวศรีโสวฤทธิ์โอภาโสวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
25พระวายุสืบทรงฐิตสาโรวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
26พระใหญ่สุวรรณอำไพฐานวโรวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
27พระคำพองบริบูรณ์อิสฺสโรวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
28พระเทพรัตน์แมนสถิตย์ฐานวุฑฺโฒวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
29พระอมรเทพประสิทธิสารกิตฺติญาโณวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
30พระพัชรพลโมธาธรรมจนฺทวณฺโณวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
31พระสมใจโปร่งมณีอธิปญฺโญวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
32พระธนาวารีธนปาโลวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
33พระพันนาวารีพทฺธธมฺโมวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
34พระเด่นศักดิ์สาครเจริญกิตฺติโสภโณวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
35พระฉัตรเพชรวรรณขาวยโสธโรวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
36พระณรงค์ฤทธิ์มะลาไสย์กิตฺติภทฺโทวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
37พระยอดยิ่งผลสนองเตชวโรวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
38พระวิทูลวิเศษดอนหวายปภงฺกโรวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
39พระอภิชัยภุมิบุญชูวุฑฺฒิธมฺโมวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
40พระชัยมงคลอุตันปภสฺสโรวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
41พระภาณุจำปาแถมสิริปญฺโญวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
42พระอนิรุจเวียงนนท์วิสุทฺโธวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
43พระอภิวัฒน์เวียงนนท์ปญฺญาวโรวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
44พระสุรศักดิ์วิฤทธิ์ชัยสนฺตจิตฺโตวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
45พระพลอยคำสิงห์อนุตฺตโรวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
46พระธนาวรรธน์คุณุโชติธมฺโมวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
47พระทองหลางหระดีกนฺตธมฺโมวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
48พระพงศกรพงษ์เพียรงานสิริภทฺโทวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
49พระชุติเทพอุนาวงค์อริยวํโสวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
50พระสุพันธ์กตุดทองฐานธมฺโมวัดดอนวิเวกคณะจังหวัดร้อยเอ็ด