รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๗๐๐๒ - วัดป่ายาง
ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด

แสดง 1 ถึง 50 จาก 128 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรสุรศักดิ์จันทะนิตย์วัดธาตุคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
2สามเณรพรชัยขุมทรัพย์วัดธาตุคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
3สามเณรนันทวัฒน์ศรีชมภูวัดธาตุคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
4สามเณรกรดนัยแก้วระย้าวัดธาตุคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
5สามเณรสุวิทย์ผามอินทร์วัดธาตุคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
6สามเณรธวัชชัยโพธิ์น้อยวัดธาตุคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
7สามเณรธเนตรดวงใจวัดธาตุคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
8สามเณรธนาปัญญาโนวัดธาตุคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
9สามเณรวีรพงษ์อดทนวัดธาตุคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
10สามเณรวัฒนาปิดตาระโพธิ์วัดธาตุคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
11สามเณรอภินัทธ์แพงวงศ์วัดธาตุคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
12สามเณรกิตติไนยก้านจักรวัดธาตุคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
13สามเณรยุทธนากรคิดถูกวัดธาตุคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
14สามเณรศราวุทธพิมพ์จักรแสนวัดธาตุคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
15สามเณรรังสรรค์เป็นอันวัดธาตุคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
16สามเณรสุภากรลาวลุนวัดธาตุคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
17สามเณรปธานินจินดาวัดธาตุคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
18สามเณรธิรเดชบุษมงคลวัดธาตุคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
19พระพงษ์ระวีเมืองเหนือปภสฺสโรวัดจอมกระสัญคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
20พระอ่อนจันทร์โคตุทาโกวิโทวัดจอมกระสัญคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
21พระอำนาจชุมพลฐิตปญฺโญวัดจอมกระสัญคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
22พระบุญมาทองรัตน์กาญจโนวัดป่ายางคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
23พระจำรัสเจริญจิตต์วชิโรวัดป่ายางคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
24พระทิพเนตรแรงเขตอินทร์ปสนฺโนวัดป่ายางคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
25พระเกียรติศักดิ์ชินฮาดปภากโรวัดป่ายางคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
26พระสุชนแสนสีญาณสีโลวัดป่ายางคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
27พระสำลีอ่อนงามโชติธมฺโมวัดป่ายางคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
28พระบุญศรีพลหล้ากิตฺติปาโลวัดป่ายางคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
29พระโกมินทร์หุนทองอนาลโยวัดป่ายางคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
30พระสยามสระครองจิรธมฺโมวัดป่ายางคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
31สามเณรเพชรเพ็ชรภักดีวัดป่ายางคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
32สามเณรยอดศักดิ์พลอยยอดวัดป่ายางคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
33สามเณรประดิษฐ์ภักดีอำนาจวัดป่ายางคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
34สามเณรชิษณุพงศ์ปถมทรัพย์วัดป่ายางคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
35สามเณรจิรายุไชยแสงวัดป่ายางคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
36พระอำนวยแสนสีฐิตธมฺโมวัดป่าสันติธรรมคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
37พระชัชวาลผ่านนครจนฺทโชโตวัดป่าสันติธรรมคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
38พระประดิษฐ์โยธาจันทร์สุเมโทวัดสระทองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
39พระจีระวัฒน์หาสระคูคีตปญฺโญวัดอินทรารามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
40พระอังคมินทร์เผ่าหอมจนฺทสาโรวัดอินทรารามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
41พระจันทร์ทรโพโสภาอินฺทวณฺโณวัดกู่พัฒนาคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
42พระอาทิตย์สมภารโกสโลวัดกู่พัฒนาคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
43พระพงษ์เพชรสารักษ์สุปญฺโญวัดเขวาหรดีคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
44พระสร้อยใจอารีรตนโชโตวัดเขวาใหญ่คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
45พระประกาศภูสนามขนฺติญาโณวัดจิรประภาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
46พระณัชพลแสงเอี่ยมกตปุญฺโญวัดจิรประภาวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
47พระอนุชามหาวงษ์อนุตฺตโรวัดเจริญศิลป์คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
48พระนันท์มนัสเชื้อบุญมีจนฺทโกวัดดงครั่งใหญ่คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
49พระพลวัฒน์ศรีวงษ์ขนฺติธโรวัดดงครั่งใหญ่คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
50พระพดุงพลเสมอทรัพย์ผลญาโณวัดดงครั่งใหญ่คณะจังหวัดร้อยเอ็ด