รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๖๐๑๙ - วัดสว่างใต้
ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ กาฬสินธุ์

แสดง 1 ถึง 21 จาก 21 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพิชิตเห็มนุชปภากโรวัดสว่างใต้คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
2สามเณรนิลพัทธ์กมลภพวัดสว่างใต้คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
3พระทองใสเยาวเรศสุธมฺโมวัดปฐมแพงศรีคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
4สามเณรธนากรล่อกิมวัดปฐมแพงศรีคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
5สามเณรปรเมษฐผลภักดีวัดปฐมแพงศรีคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
6สามเณรเลิศฤทธิ์จำปาศรีวัดปฐมแพงศรีคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
7สามเณรนเรศมณีวรรณวัดปฐมแพงศรีคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
8สามเณรรัฐธรรมนูญคำควรวัดปฐมแพงศรีคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
9พระกิตติศักดิ์จิตราชปิยธมฺโมวัดสองห้องคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
10พระศรายุทธรัตนาแพงเตชวโรวัดสองห้องคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
11สามเณรศราวุฒิชินนะรามวัดสว่างธรรมรังษีคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
12พระครรชิตหันจรัสจารุวณฺโณวัดสว่างธรรมรังษีคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
13พระสมพรยุบลพันธ์จารุวณฺโณวัดสว่างธรรมรังษีคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
14พระอมรฤทธิ์เยาเสริฐอคฺคปณฺโณวัดอุมังคละนาเรียงคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
15สามเณรนครินทรํวงค์อินไทยวัดอุมังคละนาเรียงคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
16สามเณรอนุวัตติ์จอมทะรักษ์วัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
17สามเณรธนดลขันเดชวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
18พระนิวัฒน์ชูศรีนาคมหาปญฺโญวัดด่านใต้คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
19พระพลวัฒน์เอกมาตย์ปภสฺสโรวัดด่านใต้คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
20พระจรัสกมลสินธุ์ญาณวโรวัดสว่างเหล่าอ้อยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
21พระธัญพิสิษฐ์กมลช่วงโกวิโทวัดสว่างเหล่าอ้อยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์