รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๖๐๑๒ - วัดธรรมพิทักษ์
ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก กาฬสินธุ์

แสดง 1 ถึง 48 จาก 48 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรปกรณ์สมมิตรวัดสว่างพิชัยกุดท่าลือคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
2สามเณรขจรเรืองเสนาวัดป่ากุดท่าลือคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
3สามเณรกรวิชญ์ทองมาวัดป่ากุดท่าลือคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
4สามเณรนวพลสงเปือยวัดป่ากุดท่าลือคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
5พระภูษิตภูสมจิตร์อตฺถวุฑฺโฒวัดพานสุวรรณคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
6พระสุรเดชร้อยด้วงสนฺติกโรวัดธรรมพิทักษ์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
7พระสิทธิผลสังลีโวปิยธมฺโมวัดธรรมพิทักษ์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
8พระพิทักษ์ธรรมโสอชิโตวัดธรรมพิทักษ์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
9สามเณรทรัพย์สินธงหารวัดธรรมพิทักษ์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
10สามเณรมินทร์ธาดาผลานิสงค์วัดธรรมพิทักษ์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
11สามเณรวรภาสประทุมวันวัดธรรมพิทักษ์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
12สามเณรณัฐพงษ์พลตื้อวัดธรรมพิทักษ์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
13พระพิชัยเทพจั้งถาวโรวัดธรรมพิทักษ์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
14พระวันชัยประโจทันตารตนวณฺโณวัดธรรมพิทักษ์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
15พระพนัศยอดมงคลกิตฺติธมฺโมวัดธรรมพิทักษ์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
16พระประจัดเหมกุลถิรปญฺโญวัดธรรมพิทักษ์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
17พระบุญมีปุริวรรณ์เดชวโรวัดธรรมพิทักษ์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
18พระเจียมรัตน์มาตราปิยธมฺโมวัดธรรมพิทักษ์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
19พระระยองวิจันขันธ์ขนฺติโกวัดธรรมพิทักษ์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
20พระประพันธ์ศักดิ์จรทะผากตคุโณวัดมุจรินทารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
21พระไพบูลย์ภักดีจุปิยธมฺโมวัดนางนวลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
22สามเณรอนุรักษ์วงค์ชารีวัดนางนวลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
23สามเณรศักดิ์สิทธิ์ทองสลับวัดนางนวลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
24พระสถิตชัยพิณาพงษ์ธมฺมิโกวัดมุจรินทารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
25พระประจุนภูลายเรียบขนฺติธมฺโมวัดมุจรินทารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
26พระปรีชาทระคำหารขนฺติโกวัดบูรพาหนองกุงคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
27พระบัญญัติสารหงษ์กิตฺติโกวัดบูรพาหนองกุงคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
28พระสุชาติพัดสงสิริภทฺโทวัดอุทัยกุดโดนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
29พระประณีตใบทองญาณวีโรวัดบูรพาคำมะโฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
30พระกอบศักดิ์น้อยเสนากิตฺติญาโณวัดสว่างคำเหมือดแก้วคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
31พระวัชรพงษ์เที่ยวทั่วพลญาโณวัดศรีนวลทรายทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
32พระสายธารรามฤทธิ์สาทโรวัดศรีนวลทรายทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
33พระมานิตเวียงนนท์ขนฺติวโรวัดศรีนวลทรายทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
34พระเคนศรีเดชะฐิตสีโลวัดโพธิ์ชัยคำใหญ่คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
35พระสมจิตรมารดาสุจิณฺโณวัดโพธิ์ชัยคำใหญ่คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
36พระสุพจน์จันสุพรรณ์สุวโจวัดศรีนวลทรายทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
37พระหัดอาจดวงดีปญฺญาพโลวัดสะอาดศิลป์หนองปะโอคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
38พระสมัยศรีโยธีอคฺคปญฺโญวัดโพธิ์ชัยคำใหญ่คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
39พระทองสวัสดิ์เบ้าวรรณ์ปิยชิโรวัดเพิ่มวิลัยยางเนียมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
40สามเณรกันตภนคำยวรวัดบ้านหาดทรายมูลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
41สามเณรคณิสรปัญญามูลวัดบ้านหาดทรายมูลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
42สามเณรดนัยวุฒิภูคำวงค์วัดบ้านหาดทรายมูลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
43พระมงคลภูลายยาวกนฺตวีโรวัดกลางห้วยเม็กคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
44พระสมคิดระวิสิทธิ์สุจิตฺโตวัดกลางห้วยเม็กคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
45พระบรรดลโยทะคงวิสุทฺธสีโลวัดกลางห้วยเม็กคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
46พระสมจิตรอินทพุฒสจฺจวโรวัดบูรพาโคกล่ามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
47พระพงษ์เทพบำรุงนาปญฺญาธโรวัดอุทัยกุดโดนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
48พระนัฐพงษ์หีบแก้วเดชวโรวัดธรรมพิทักษ์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์