รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๖๐๑๑ - วัดสว่างหัวนาคำ
ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด กาฬสินธุ์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 79 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศิริศักดิ์คำพะโมสิริธมฺโมวัดอร่ามมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
2พระสง่าจันทรวงศ์สมฺปนฺโนวัดอร่ามมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
3พระสุทัศน์ผิวพรรณ์สนฺตจิตฺโตวัดอร่ามมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
4สามเณรณัฐชนนพรหมมีวัดอร่ามมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
5สามเณรบุญยกรจันทรวงศ์วัดอร่ามมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
6สามเณรรัฐภูมิอรัญมิตรวัดอร่ามมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
7สามเณรไกรภพวงษ์แสงวัดอร่ามมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
8สามเณรอนุพงศ์ภูฉายาวัดอร่ามมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
9สามเณรพงศธรภูพาดทองวัดอร่ามมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
10สามเณรนราวิชญ์ย้อยโพธิ์ชัยวัดอร่ามมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
11สามเณรกฤษณะเหล่าวงศ์โคตรวัดอร่ามมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
12พระอภินันท์อันทนันท์สญฺญจิตฺโตวัดอร่ามมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
13สามเณรนัฐพลดอกไม้วัดอร่ามมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
14สามเณรพิเชษฐ์ชัยสัตราศรีวัดอร่ามมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
15สามเณรธนพลผลนาทองวัดอร่ามมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
16สามเณรสรณัฐปรีกุลวัดอร่ามมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
17พระอนุชาภูต้องสีอานนฺโทวัดอร่ามมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
18สามเณรชูสินบุญทศวัดอร่ามมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
19สามเณรอภิชาตภูทองแหลมวัดอร่ามมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
20สามเณรสรยุทธไกรทองวัดอร่ามมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
21สามเณรธนพนธ์ทองคำวัดสามัคคีดงบ่อคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
22พระหนูเย็นนามสมบูรณ์อคฺคธมฺโมวัดชัยเจริญคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
23พระประยงค์ภูพิพัฒน์ปสนฺโนวัดชัยเจริญคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
24พระบุญเลิศภูมูลเมืองฐานธมฺโมวัดชัยเจริญคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
25พระอธิเดชภูสมมาอาคโมวัดชัยเจริญคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
26พระสมชัยดองมะดันฐานธมฺโมวัดชัยเจริญคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
27พระวันทองขอบเพ็ชรจารุวณฺโณวัดสว่างอุทัยดอนยูงคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
28พระสมศักดิ์ภูจำปายโสธโรวัดสว่างอุทัยดอนยูงคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
29พระฉันทกรหนูภักดีฉนฺทปาโรวัดสว่างอุทัยดอนยูงคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
30พระทองสูญภูหลักถิลจนฺทิโกวัดสว่างอุทัยดอนยูงคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
31สามเณรกฤษณะเหล่าวงศ์โคตรวัดสว่างอุทัยดอนยูงคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
32สามเณรอัครพลภูจิกมั่นวัดสว่างอุทัยดอนยูงคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
33พระทศพลจันดาโชคอนาวิโลวัดชุมทางคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
34พระสมยศภูมั่นนาอานนฺโทวัดสามัคคีบ้านขามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
35พระสุรชัยภูชะหารภูริปญฺโญวัดสามัคคีบ้านขามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
36พระประวัติภูกันดานปภาโสวัดสามัคคีบ้านขามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
37พระสมยศภูนาเรียงกนฺตสีโลวัดสามัคคีบ้านขามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
38พระชรินทร์ภูต้องสีธีรวโรวัดสามัคคีบ้านขามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
39พระคำปุนภูคงสดสุขิโตวัดสามัคคีบ้านขามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
40พระณัฐนนท์บุญสุขจิตเสรีปญฺญาเมธีวัดสว่างโนนทันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
41พระไชยยะราชมาศงามเมืองกิจฺจสาโรวัดสว่างโนนทันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
42พระณัฐพงศ์แดงกันลันฐิตญาโณวัดสว่างโนนทันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
43พระฉัตตวีร์ภูชันปญฺญาวโรวัดสว่างโนนทันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
44พระวรเชษฐ์ไกรพินิจวรธมฺโมวัดสว่างโนนทันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
45พระบุญตาภิโญยงค์สิรินฺธโรวัดโพธิ์ศรีคำไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
46พระสราวุธรัชโพธิ์ปริปณฺโณวัดโพธิ์ศรีคำไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
47พระสุรชัยภูแบ่งไม้โชติโกวัดโพธิ์ศรีคำไฮคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
48พระหนูเคนภูพานแดงอธิจิตฺโตวัดสว่างอุทัยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
49พระสุทินนันอภัยปภาโสวัดประชาสามัคคีคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
50สามเณรบารมีจึงนอกวัดดอนสวรรค์วนารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์