รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๖๐๑๐ - วัดสว่างชัยศรีโนนชัย
ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย กาฬสินธุ์

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเทพพรนาสำแดงกตสาโรวัดโพธิ์ศรีบ้านตูมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
2พระกิตติพงษ์ศรีกันยาเขมวโรวัดโพธิ์ศรีบ้านตูมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
3พระลาพฤษชาติฐานวโรวัดโพธิ์ศรีบ้านตูมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
4พระจำลองกัลยาประสิทธิ์อนาลโยวัดศิริอัมพวันวังยางคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
5พระอนันต์แสนโกโชติญาโณวัดศิริอัมพวันวังยางคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
6พระสุริยันต์บุญไสยเขมปญฺโญวัดศิริอัมพวันวังยางคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
7พระคำผงแก้วกันยากตปญฺโญวัดศิริอัมพวันวังยางคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
8พระสำรวยพานิเทพสจฺจวโรวัดสว่างชัยศรีโนนชัยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
9พระประสิทธิ์พานิชศิริอคฺคธมฺโมวัดสว่างชัยศรีโนนชัยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
10พระวรวุฒิภานุรักษ์อคฺคธมฺโมวัดอรุณรัตนสีสุกคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
11พระสมยศภารจินดาขนฺติวโรวัดโพธิ์ศรีบ้านตูมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
12พระประจญดงลุนสีลเตโชวัดสว่างชัยศรีโนนชัยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
13พระอรรถพงษ์พรหมเกษอธิจิตฺโตวัดป่าจันทนศิลาวาสคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
14พระบุญชิตสมึงามอนุตฺตโรวัดสว่างชัยศรีโนนชัยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
15พระคำพันธ์กมลเลิศสนฺติกโรวัดสว่างชัยศรีโนนชัยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
16พระไพวัลย์ก้อนวิมลฐานจาโรวัดสว่างชัยศรีโนนชัยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
17พระสุเทพศุภวุฒิคนฺธสาโรวัดสว่างชัยศรีโนนชัยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
18พระนิกรประทุมชาติฐานตโรวัดสว่างชัยศรีโนนชัยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
19พระประเสริฐประทุมชัยชยภโรวัดสว่างชัยศรีโนนชัยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
20พระเจษฐาวารีศรีชนวโรวัดสว่างชัยศรีโนนชัยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
21พระลิขิตภูจำปาสุภเทโรวัดสว่างชัยศรีโนนชัยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
22พระอำนาจนิโคทานนท์ฐานวโรวัดสว่างชัยศรีโนนชัยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
23พระวิทวัชภูผานมปภาธโรวัดสว่างชัยศรีโนนชัยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
24พระกษฤณะนามวงศาคุณสาโรวัดสว่างชัยศรีโนนชัยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
25พระสมัยก้อนวิมลฐานิสฺสโรวัดสว่างชัยศรีโนนชัยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
26สามเณรคาณชัยทองอร่ามวัดสว่างชัยศรีโนนชัยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
27พระคำเส็งสีมนตรีสุชาโตวัดสว่างชัยศรีโนนชัยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
28พระใหม่รัตนศิลป์ฐานิสฺสโรวัดสว่างชัยศรีโนนชัยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
29พระเชษฐานาทันรีบปภากโรวัดสว่างชัยศรีโนนชัยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
30พระกิติชัยโนนสินชัยอติธมฺโมวัดสว่างชัยศรีโนนชัยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
31พระภักดิ์ภูมินาสินพร้อมถาวโรวัดทุ่งสว่างสาครคณะจังหวัดกาฬสินธุ์