รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๖๐๐๙ - วัดเกษมาคม
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย กาฬสินธุ์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 57 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรดนัยมะอาจเลิศวัดชัยมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
2สามเณรลัทธพลโจมฝอยวัดชัยมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
3สามเณรวิทยาโสวันทาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
4สามเณรปวีณสังข์ทองวัดชัยมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
5สามเณรยศพลพลแสนวัดชัยมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
6สามเณรจักรกฤษณ์อร่ามวัดชัยมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
7สามเณรจารุทัศน์ธาตุศรีวัดชัยมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
8สามเณรวัฒนชัยพลนามอินทร์วัดชัยมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
9สามเณรอภิสิทธิ์มีชัยวัดชัยมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
10สามเณรโชคชัยชมมรวัดชัยมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
11สามเณรปิติภัทรแสงนุ่มวัดชัยมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
12สามเณรอดิชัยคำพิสมัยวัดชัยมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
13สามเณรนราวุธแน่นอุดรวัดชัยมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
14สามเณรเอกพลภูอาจดั้นวัดชัยมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
15สามเณรณัฐพลจันทะดวงวัดชัยมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
16สามเณรธีรเทพคำภักดีวัดชัยมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
17สามเณรชัยยศหม่องคำวัดชัยมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
18สามเณรภูวิศภูกองชัยวัดชัยมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
19สามเณรจิรายุส์พงค์ไชยสงค์วัดชัยมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
20สามเณรภัทรพงศ์ไชยลุมวัดชัยมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
21สามเณรธาราวุธทัยธานีวัดชัยมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
22สามเณรณรงค์ฤทธิ์จอมทรักษ์วัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
23พระสิทธิพงษ์บุญวิเศษสิริจนฺโทวัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
24พระศราวุธศิริภักดิ์วรธมฺโมวัดโคกล่ามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
25พระฉลองชัยคณะสิทธิ์ชาคโรวัดสวนโคกคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
26พระณฐกรสังวิเศษกนฺตสีโลวัดโนนเมืองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
27พระศรายุทธเนื่องลาเตชวโรวัดเก่าน้อยโนนรังคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
28พระปฏิภาณราชมนเฑียรปภาโสวัดเก่าน้อยโนนรังคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
29พระสุขยุบลสุดสุชาโตวัดโพนชัยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
30พระวรายุสโอชารสคุณากโรวัดโพนชัยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
31พระทิพยากรศิริภักดิ์รติโกวัดโพนชัยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
32พระอดิศักดิ์บุญศักดิ์อินฺทปุญฺโญวัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
33พระประยูรศิริภักดิ์ธมฺมโชโตวัดโพนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
34พระสมัครทองด่านเหนือธมฺมธโรวัดโพนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
35พระชัยชนะตาลกุลธมฺมทีโปวัดโพนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
36พระท่อนจันทร์จำปารักษ์ธมฺมรโตวัดโพนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
37พระอำพรรณโพนยงค์อนุตฺตโรวัดอโนมานทีคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
38พระมนัสประเสริฐสังข์ยสินฺธโรวัดอโนมานทีคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
39พระเชษฐาพรมมณีภูริญาโณวัดอโนมานทีคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
40พระสนทรรศน์ยศสมบัติสุนฺทโรวัดเกษมาคมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
41พระสุรศักดิ์รักภูเสนสุเมโธวัดเกษมาคมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
42พระบุญกองมูลลารักษ์ปุณฺโณวัดเกษมาคมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
43พระอิทธิพลดวงแก้วอิทฺธิพโลวัดเกษมาคมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
44พระทวีชัยศรีแพงมลกนฺตวีโรวัดงิ้วงามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
45พระไพฑูรย์พรรณขามชาคโรวัดหนองอีกุ้มคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
46พระอนิรุตภารสงวนสุธมฺโมวัดหนองอีกุ้มคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
47พระสุนทรสรรพศรีวิชฺชาตโตวัดโปโลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
48พระชารียุบลเมฆปทุโมวัดหนองอีกุ้มคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
49พระถาวรอุปพงษ์ปริสุทฺโธวัดชัยมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
50พระชาญคำแสนโคตรอาภสฺสโรวัดชัยมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์