รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๖๐๐๗ - วัดกุดปลาค้าว
ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง กาฬสินธุ์

แสดง 1 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณรงค์รักษาราชฎร์วิสุทฺโธวัดหนองแสงคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
2พระจำเริญอนุสินธมฺมโชโตวัดกลางกุดสิมคุ้มใหม่คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
3พระตุรัตน์วิศรียาญาณธีโรวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
4พระพนมบาลเพชรปิยชาโตวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
5พระสันติราชพิมพ์สินธุ์โชติโกวัดบูรพาคุ้มเก่าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
6พระฐีรวัฒน์สารสินวิชฺชาธโรวัดบูรพาคุ้มเก่าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
7พระวุฒิวัฒน์โพธิสมอิทฺธิญาโณวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
8พระสังคมวรรณทองอภโยวัดหนองผือคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
9พระอุดมศักดิ์สุทธิบุตรอคฺคธมฺโมวัดหนองผือคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
10พระไพบูลย์ศรีหาพลจตฺตมโรวัดดาวดึงส์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
11พระชูชาติบุตรโคตรฐิตธมฺโมวัดโพนนาดีคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
12พระประมูลพรหมโสภากตปญฺโญวัดโพนนาดีคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
13พระนาวินเครือศรีรตินฺธโรวัดหนองแสงคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
14พระณรงศักดิ์วงษ์ณาอุตฺตโมวัดหนองแสงคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
15พระยุทธพงศ์สกุลแพงปิยสีโลวัดหนองแสงคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
16พระธวัชชัยสมร่างกตปุญฺโญวัดหนองแสงคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
17พระนัฐพลฤทธิ์สยองยสินฺธโรวัดทรงศิลาคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
18พระอาทิตย์ทิพย์สิงห์ขนฺติโกวัดทรงศิลาคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
19พระไพศาลมะลิขจรอุตฺตโมวัดกุดปลาค้าวคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
20พระทรงฤทธิ์กษณะสายยโสธโรวัดกุดปลาค้าวคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
21พระสุรพงษ์อัคติขนฺติจิตฺโตวัดบูรพากุดสิมคุ้มใหม่คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
22พระก้องสุริยาทองบานยสินฺธโรวัดบูรพากุดสิมคุ้มใหม่คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
23พระพินิจทองสารฐานุตฺตโรวัดบูรพากุดสิมคุ้มใหม่คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
24พระเสงี่ยมคนขยันฐิตธมฺโมวัดบูรพากุดสิมคุ้มใหม่คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
25พระณัฐพลบุษดีกนฺตสีโลวัดหนองผือคณะจังหวัดกาฬสินธุ์