รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๖๐๐๔ - วัดอโศการาม
ตำบลยอดแกง อำเภอนามน กาฬสินธุ์

แสดง 1 ถึง 42 จาก 42 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอภินัน-ปภสฺสโรวัดอโศการามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
2พระขวัญชัย-กตปุญฺโญวัดอโศการามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
3พระระวินบุญเสริฐทีฆายุโกวัดศรีสะอาดนามนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
4พระณัฐพลกั้วจรัญธีรวโรวัดศรีสะอาดนามนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
5พระดำสาระโปภูริญาโณวัดศรีสะอาดนามนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
6พระไชยพรทองงามนาควโรวัดศรีสะอาดนามนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
7พระบุญเรืองขันอาษาวิมโลวัดศรีสะอาดนามนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
8พระธนากรวรรณโนมัยปภาโสวัดศรีสะอาดนามนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
9พระจารุเดชเสริฐผลจารุวณฺโณวัดศรีสะอาดนามนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
10พระอภิสิทธิ์เจริญสุขมหาวีโรวัดศรีสะอาดนามนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
11พระประครองพันธ์กุลกนฺตวีโรวัดศรีสะอาดนามนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
12พระอำพนไชยชาสมจิตฺโตวัดศรีสะอาดนามนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
13พระอุทัยศรีโยธีธีรปญฺโญวัดศรีสะอาดนามนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
14พระสุบินศรีวรรณากตธมฺโมวัดศรีสะอาดนามนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
15พระณรงค์ฤทธิ์กั้วนามนวรญาโนวัดศรีสะอาดนามนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
16พระรัตณาพรสินธุรักษ์มหาคุโณวัดศรีสะอาดนามนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
17พระกฤษดาคำโนนงิ้วกนฺตวีโรวัดศรีสะอาดนามนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
18พระบวรจีระสมบัติสติสมฺปนฺโนวัดศรีสะอาดนามนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
19พระจำลองคำสถิตย์ปภากโรวัดศรีสะอาดนามนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
20พระเทพพลดวงจิตเกษมปญฺญาสาโรวัดศรีสุมังคลารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
21พระกฤษฎากั้วพรมโอปกฺกโมวัดศรีสุมังคลารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
22พระคำนึงมณีแสงสุภทฺโทวัดศรีสุมังคลารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
23พระณรงค์ศักดิ์เขจรรักษ์ฐานวาโรวัดศรีสุมังคลารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
24พระสมภพราศีกลฺยาโณวัดศรีสุมังคลารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
25สามเณรปรมินทร์สุวรรณโควัดศรีสุมังคลารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
26พระชูอุ่นวิจิตรกลฺยาโณวัดสังคมพัฒนาคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
27พระสำราญกุดหินนอกสมจิตฺโตวัดสังคมพัฒนาคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
28พระโอ๋มาตสวิงถาวโรวัดสังคมพัฒนาคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
29พระสงวนจงสิทธิ์จารุธมฺโมวัดวิเศษชัยศรีหลักเหลี่ยมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
30พระฉลองปัตชุมพรถาวรธมฺโมวัดวิเศษชัยศรีหลักเหลี่ยมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
31พระเกียงศักดิ์ปัตชุมพรวรปญฺโญวัดวิเศษชัยศรีหลักเหลี่ยมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
32พระบรรจบทะวันทาเขมจาโรวัดวิเศษชัยศรีหลักเหลี่ยมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
33พระธวัชชัยทรัพย์ผาดชวนปญฺโญวัดวิเศษชัยศรีหลักเหลี่ยมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
34พระมานิตนนตะสีกตปุญฺโญวัดวิเศษชัยศรีหลักเหลี่ยมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
35สามเณรปฏิญญาโพพรมศรีวัดป่าหนองบัวคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
36สามเณรนวพลสืบเชื้อวัดป่าหนองบัวคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
37สามเณรอดิศักดิ์แจ่มพงษ์วัดป่าหนองบัวคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
38สามเณรวัชรินทร์ตาลเอี่ยมวัดป่าหนองบัวคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
39สามเณรภัครพลแซ่เอี้ยววัดป่าหนองบัวคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
40สามเณรอณนศรีธรรมมาวัดป่าหนองบัวคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
41สามเณรต้นหนาวโคตรโพนสูงวัดป่าหนองบัวคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
42พระเสมียนการภิรมย์สนฺติมโนวัดโพธิ์ศรีหนองบัวในคณะจังหวัดกาฬสินธุ์