รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๖๐๐๑ - วัดกลาง
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 86 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรอมรเทพภูพันนาวัดกลางคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
2สามเณรวายุภักษ์การะยะวัดกลางคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
3สามเณรศักดิ์ดาแน่อุดรวัดกลางคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
4สามเณรชาคริตศรีนามลวัดกลางคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
5สามเณรนพดลสาระขันธ์วัดกลางคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
6สามเณรสุริยาน้อยแสงสีวัดเหนือคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
7สามเณรเทพประทานแซ่เอี้ยววัดเหนือคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
8สามเณรรณชัยแสงโชติวัดเหนือคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
9สามเณรวีรพงษ์มงคลยิ่งวัดเหนือคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
10สามเณรนพพรสุขจิตรวัดเหนือคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
11สามเณรศุภกรปัดชาชมวัดเหนือคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
12สามเณรนครินทร์ดลเจิมวัดเหนือคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
13สามเณรสุทธิลักษณ์นุสนธ์วัดเหนือคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
14สามเณรบารมีบำรุงศิลป์วัดเหนือคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
15สามเณรณัฐวุฒิใจรักดีวัดเหนือคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
16สามเณรนิกรโคตรศรีเมืองวัดเหนือคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
17พระเอกลักษณ์สิทธิหงษ์ปุญญาคโมวัดใต้โพธิ์ค้ำคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
18สามเณรภูรินทร์ไชยทองศรีวัดใต้โพธิ์ค้ำคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
19สามเณรขจรกิตติ์หะรังษีวัดชัยสุนทรคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
20สามเณรเมคินบุญรอดวัดห้วยสีทนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
21สามเณรนิธิยุบลนวลวัดห้วยสีทนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
22สามเณรภูตะวันริวัฒนาวัดห้วยสีทนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
23สามเณรนิรวิทย์แก้วบุดดีวัดห้วยสีทนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
24สามเณรภัทรพลคำสาอินทร์วัดห้วยสีทนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
25สามเณรธนพลดีอำพันธุ์วัดห้วยสีทนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
26สามเณรบุญชัยอัคศรีวัดห้วยสีทนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
27สามเณรกฤษฏาแก้วบุดดีวัดห้วยสีทนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
28สามเณรกิตติศักดิ์สวัสดิ์เอื้อวัดห้วยสีทนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
29สามเณรเฉลิมชัยผลวาทวัดห้วยสีทนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
30สามเณรศรรามพรมโสภาวัดห้วยสีทนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
31พระฮวดเพชรสังหารเตชธมฺโมวัดสว่างอรุณคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
32สามเณรกฤษณะแสงตะวันวัดสว่างโพธิ์ชัยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
33พระธงชัยภูต้องลมกุสลจิตฺโตวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
34พระตวงสิทธิ์ภูต้องลมจนฺทโสภโณวัดสว่างสามัคคีคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
35พระสว่างกลางพิมายฐิตธมฺโมวัดกุดอ้อคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
36พระประพันธ์ศักดิ์ถิตย์สุวรรณกิตฺติปาโลวัดกุดอ้อคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
37สามเณรโอภาสถิตย์ผาดวัดกุดอ้อคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
38สามเณรธนภูมิปะสีละเตสังวัดโพธิ์ชัยหลุบในคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
39พระอำพลถิตย์ไชยสุมงฺคโลวัดดงสว่างในคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
40พระเกรียงศักดิ์ลาภบุญเรืองอตฺถกาโรวัดดงสว่างในคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
41พระนราธิปโกทาปริปุณฺโณวัดดงสว่างในคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
42พระบุญเหลือสวนมอญจิตฺตสํวโรวัดดงสว่างในคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
43พระจุฑาวัตรบำรุงชัยฉนฺทธมฺโมวัดดงสว่างในคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
44พระเกชาดลรัตน์กตธมฺโมวัดดงสว่างในคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
45พระกรวิทย์ฐานกโรถิตย์ประไพวัดดงสว่างในคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
46สามเณรวิทยาเพชรขันธ์วัดดงสว่างในคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
47พระจาตุรงค์แสนชำนิอนุตฺตโรวัดดงสว่างในคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
48พระประเวทย์อุปพงษ์โชติวโรวัดดงสว่างในคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
49สามเณรพงศ์ฐกรปรีการวัดดงสว่างในคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
50พระพรมมาฐานสินพูนสมฺปุญฺโญวัดชูเถาวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์