รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดมหาสารคาม ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๕๐๑๒ - วัดอภิสิทธิ์
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

แสดง 1 ถึง 50 จาก 118 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระครูสังฆรักษ์วัชราบุบภิปิยวณฺโณวัดมหาชัยคณะจังหวัดมหาสารคาม
2พระอิทธิพลผิวคำฐิติญาโณวัดมหาชัยคณะจังหวัดมหาสารคาม
3พระสุรศักดิ์เนื่องสิทธิ์สุรชโยวัดมหาชัยคณะจังหวัดมหาสารคาม
4พระดนตรีวังหอมชิตยุตฺโตวัดมหาชัยคณะจังหวัดมหาสารคาม
5พระล้วนดวงแก้วรตนชโยวัดมหาชัยคณะจังหวัดมหาสารคาม
6พระทองเลื่อนฉะไธสงสุวณฺณชโยวัดมหาชัยคณะจังหวัดมหาสารคาม
7พระธีระพัฒน์มณีรัมย์วฑฺฒนชโยวัดมหาชัยคณะจังหวัดมหาสารคาม
8พระวึระชัยพะเนตรัมย์วีรชโยวัดมหาชัยคณะจังหวัดมหาสารคาม
9พระมณฑลสังข์นุชมงฺคลชโยวัดมหาชัยคณะจังหวัดมหาสารคาม
10พระประทีปนิสังรัมย์ปทีปชโยวัดมหาชัยคณะจังหวัดมหาสารคาม
11สามเณรณัฐวุฒิวังหอม-วัดมหาชัยคณะจังหวัดมหาสารคาม
12สามเณรธนพลก้องกระโทก-วัดมหาชัยคณะจังหวัดมหาสารคาม
13สามเณรเจษฎาเขียวทองน้อย-วัดมหาชัยคณะจังหวัดมหาสารคาม
14สามเณรสราวุฒิน้ำเพชร-วัดมหาชัยคณะจังหวัดมหาสารคาม
15พระศตวรรษรุ่งทะเลโชติปญฺโญวัดนาควิชัยคณะจังหวัดมหาสารคาม
16พระสุทธิกุลหอมสิทธิกุลสุทฺธิญาโณวัดโพธิ์ศรีคณะจังหวัดมหาสารคาม
17สามเณรฉัตรมงคลวายลม-วัดโพธิ์ศรีคณะจังหวัดมหาสารคาม
18สามเณรอานนท์สิงห์โตศิริ-วัดโพธิ์ศรีคณะจังหวัดมหาสารคาม
19สามเณรศุภเสกข์จงภักดี-วัดอภิสิทธิ์คณะจังหวัดมหาสารคาม
20สามเณรพงศกรชินโคตรวัดอภิสิทธิ์คณะจังหวัดมหาสารคาม
21พระธัชกรคงหอมขนฺติโกวัดสุวรรณาวาสคณะจังหวัดมหาสารคาม
22พระโฆษิตจำปามูลถิรปญฺโญวัดสุวรรณาวาสคณะจังหวัดมหาสารคาม
23พระสุรศักดิ์ทองบัวบาลอคฺคปญฺโญวัดดอนพัฒนารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
24พระสิทธิโชคทวีทรัพย์วตฺตเตโชวัดกุญชรวนารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
25พระประจวบพลจันทร์ปทุมวณฺโณวัดกุญชรวนารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
26พระสมชัยจันทคามชยวุฑฺฒิโตวัดดงเค็งคณะจังหวัดมหาสารคาม
27พระศราวุฒิศรีจันทรคุณวีโรวัดดอนหันคณะจังหวัดมหาสารคาม
28พระมงคลพิศชมสุมงฺคโลวัดสุทธาวาสคณะจังหวัดมหาสารคาม
29พระวสันต์ละครไชยวิมโลวัดดอนเรือคณะจังหวัดมหาสารคาม
30พระวิเชียรวงศ์สง่ามหาวิริโยวัดเครือวัลย์สุทธาวาสคณะจังหวัดมหาสารคาม
31พระสุรจิตรโสโพธิ์ติสโรวัดท่าแร่คงคารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
32พระอำพรคำโมคุณวีโรวัดท่าแร่คงคารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
33พระรุ่งโยทะคงกนฺตปญฺโญวัดท่าแร่คงคารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
34พระไพรัตน์ไชยสีทามหาญาโณวัดท่าแร่คงคารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
35พระประเสริฐปักเขมะยาติสฺสวโรวัดเก่าน้อยคณะจังหวัดมหาสารคาม
36พระสามารถทรัพย์มีอตฺตทีโปวัดท่าแร่คงคารามคณะจังหวัดมหาสารคาม
37พระวันเฉลิมทวีวงษ์ยสปาโลวัดอุทัยทิศคณะจังหวัดมหาสารคาม
38พระคำพองบุญหยาดกนฺตสีโลวัดอุทัยทิศคณะจังหวัดมหาสารคาม
39พระจะรัญฎอน์ปาสาเลาปิยธโรวัดอุทัยทิศคณะจังหวัดมหาสารคาม
40พระวิชัยรันใหม่จกฺกวโรวัดอุทัยทิศคณะจังหวัดมหาสารคาม
41พระประทีปเอกรักษาสิริวณฺโณวัดอุทัยทิศคณะจังหวัดมหาสารคาม
42พระชิตพงษ์ชมภูพานชิตจตฺโตวัดอุทัยทิศคณะจังหวัดมหาสารคาม
43สามเณรธีระศักดิ์แทนกลาง-วัดอุทัยทิศคณะจังหวัดมหาสารคาม
44สามเณรอภิวรรษสืบรัมย์-วัดอุทัยทิศคณะจังหวัดมหาสารคาม
45สามเณรถิรวัฒน์ชุมแสง-วัดอุทัยทิศคณะจังหวัดมหาสารคาม
46สามเณรณัฐพลช่างทอง-วัดอุทัยทิศคณะจังหวัดมหาสารคาม
47สามเณรดนุชเดชจันทร์โสม-วัดอุทัยทิศคณะจังหวัดมหาสารคาม
48สามเณรอนุชิตพรมตา-วัดอุทัยทิศคณะจังหวัดมหาสารคาม
49สามเณรปรีชาปาสาจัง-วัดอุทัยทิศคณะจังหวัดมหาสารคาม
50สามเณรศิริประเสริฐทาไชย-วัดอุทัยทิศคณะจังหวัดมหาสารคาม